Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
Kierunek: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna          Specjalność: Urbanistyka i transport
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 001semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6051530151515153152
1Teoria organizacji i zarządzania (w tym proces inwestycyjny)302151515152E
2Uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego15115151
3Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe63046293523025516545151052311371515022151
1Historia urbanistyki współczesnej z elementami morfologii urbanistycznej301151515151
2Planowanie środowiskowe302151515152E
3Marketing terytorialny302151515152
4Kształtowanie i ochrona środowiska302151515152E
5Gospodarka przestrzenna UE15287872
6Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe15115151
7Oddziaływanie drgań od infrastruktury transporotwej na otoczenie15115151
8Inżynieria wiatrowa4531515151515153
9Techniki komputerowe w gospodarce przestrzennej15115151
10Polityka regionalna45422815228154
11Planowanie rozwoju miast120845753030415454E
12Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego302151515152
13Wiedza o architekturze i urbanistyce302151515152
14Wielokryterialne podejmowanie decyzji15287872
15Mobilność i logistyka miejska605303030305E
16BIM w infrastrukturze15115151
17Smart cities - energooszczędne projektowanie miast303151515153
18Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej453153015303E
19Ochrona powierzchni na terenach górniczych15115151
DPrzedmioty specjalnościowe2703995151402030304351540630702029
1Seminarium dyplomowe20220202
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
3Moduły wybieralne I
604303030304
4Moduły wybieralne II
9063515403515406
5Moduły wybieralne III
907306030607
Razem9609040397304102021060151503014837151903045702030
960435390135
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
D6a Obsługa centrów miast transportem publicznym
D6b Planowanie transportu w terenach zdegradowanych i rewitalizowanych
D6c Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
D6d Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne II
D10a Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich
D10b Wycena nieruchomości
D10c Integracja w transporcie miejskim
D10d Inżynieria ruchu w obszarach miejskich
D10e Projektowanie urbanistyczne obszarów śródmiejskich
D10f Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Moduły wybieralne III
D16a Środowisko mieszkaniowe
D16b Zasady projektowania mieszkalnictwa
D16c Smart cities - miasta przyszłości
D16d Zasady odnowy i kształtowania przestrzeni publicznych miasta
D16e Wizualizacja przestrzeni transportowej i urbanistycznej
D21a Ochrona terenów fluwialnych