Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Urbanistyka i transport lato 2017/18
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0009semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
BPrzedmioty podstawowe1801283227583227512
1Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego302151515152
2Historia urbanistyki współczesnej z elementami morfologii urbanistycznej301151515151
3Kształtowanie i ochrona środowiska302151515152E
4Teoria organizacji i zarządzania (w tym proces inwestycyjny)302151515152E
5Planowanie środowiskowe302151515152E
6Uwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego15115151
7Teoria systemów15287872
CPrzedmioty kierunkowe525392154526583226012102231452030607
1Marketing terytorialny302151515152
2Planowanie rozwoju miast120845753030415454E
3Polityka regionalna45422815228154
4Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej453153015303E
5Smart cities - energooszczędne projektowanie miast303151515153
6Gospodarka przestrzenna UE15287872
7Moduły wyb. sem. 1
604303030304
8Moduły wyb. sem. 2
9063515403515406
9Moduły wyb. sem. 3
907306030607
DPrzedmioty specjalnościowe210151051530604515151564515458151
1Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe15115151
2Oddziaływanie drgań od infrastruktury transporotwej na otoczenie15115151
3Ochrona powierzchni na terenach górniczych15115151
4Inżynieria wiatrowa4531515151515153
5BIM w infrastrukturze15115151
6Mobilność i logistyka miejska605303030305E
7Techniki komputerowe w gospodarce przestrzennej15115151
8Wiedza o architekturze i urbanistyce302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem3022303022
1Seminarium dyplomowe20220202
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem9609040397304003021159151503014738151903045603030
960435390135
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem. 1
C7a Obsługa centrów miast transportem publicznym
C7b Wycena nieruchomości
C7c Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich
C7d Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
C7e Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wyb. sem. 2
C12a Wizualizacja przestrzeni transportowej
C12b Wizualizacja przestrzeni urbanistycznej
C12c Integracja w transporcie miejskim
C12d Inżynieria ruchu w obszarach miejskich
C12e Projektowanie urbanistyczne obszarów śródmiejskich
C12f Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Moduły wyb. sem. 3
C18a Środowisko mieszkaniowe
C18b Zasady projektowania mieszkalnictwa
C18c Smart cities - miasta przyszłości
C18d Zasady odnowy i kształtowania przestrzeni publicznych miasta
C18e Planowanie transportu w terenach zdegradowanych i rewitalizowanych
C18f Planowanie transportu w obszarach zamkniętych
C19 Ochrona terenów fluwialnych