Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Komputerowa analiza obrazu i sygnału
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6053030302303
1English in Physics and Technology30230302
2Samodzielna działalność gospodarcza30330303
BPrzedmioty podstawowe1209301545151530154515159
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe34526195756015603030813545301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe270211351530306045303045116015630154
1Komput. proj.strukt. molek.453301530153
2Fizyka powierzchni i cienkich warstw605303030305
3Struktura elektronowa ciał stałych454301530154E
4Przejścia fazowe w magnetykach454301530154
5Elementy teorii grup30230302
6Ciekłe kryształy453153015303
EPrzedmioty związane z dyplomem60233030303023
1Wykład monograficzny30230302
2Seminarium dyplomowe30630306
3Praca dyplomowa1515
FPrzedmioty wybieralne9063030303030306
1Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4531515151515153
2Technologia LED4531515151515153
Razem945904501357510510575135754575306030225603030453090301530
945420390135
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS