Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Bez specjalności, wybieralny blok specjalnościowy C (Zarządzanie produkcją)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
184189292E
BPrzedmioty kierunkowe34244144369063972936271872275436926
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem455181891892993
2Zaawansowane techniki wytwarzania18299992
3Projektowanie procesów i oprzyrządowania technologicznego18299992
4Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych3651818993992
5Systemy zarządzania cyklem życia wyrobu18399993E
6Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie2759189185E
7Innowacje i transfer technologii18299992
8Twórcze rozwiązywanie problemów technicznych18299992
9Eksploatacja i recykling maszyn45518918189185
10Metody i narzędzia jakości45718189181897E
11Zaawansowane systemy pomiarowe2739189183
12Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami2739189183
CPrzedmioty specjalnościowe1183036181837936181837930
1CZarządzanie zasobami przedsiębiorstwa2729189182
2CNiekonwencjonalne technologie wytwarzania18299992
3CMonitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki45318918189183E
5Projekt dyplomowy II91991
6Seminarium dyplomowe II92992
7Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe9012364592736910992
1Metody i narzędzia analizy danych2759189185E
2Prognozowanie i symulacja3641818992992
3Systemy wspomagania decyzji2739999993
Razem56890216185415310918999972363081927633693036181837930
568225225118
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1c Język niemiecki
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne