Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 03-12-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0006semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe2251710515105601545845609
1Inteligentne miasta - wymagania infrastrukturalne302151515152
2Planowanie rozwoju miast605303030305E
3Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich454153015304E
4Specyfika planowania infrastruktury w obszarach górskich604303030304E
5Historia urbanistyki współczesnej302151515152
CPrzedmioty kierunkowe645492701353021012045309022105451202145456
1Alternatywne źródła energii w infrastrukturze302151515152
2Monitoring i ocena ośrodka gruntowo-wodnego4541515151515154E
3Hydrologia obszarów zurbanizowanych454153015304E
4Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej454153015304E
5Moduły wybieralne I
604303030304
6Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)454153015304E
7Kształtowanie odpływu rzecznego w miastach454153015304
8Moduły wybieralne II
906454545456
9Moduły wybierlne III
906454545456
10Systemy informacji przestrzennej II302151515152
11Planowanie regionalne302151515152
12Planowanie środowiskowe454153015304E
13Równoważenie środowiska miasta metodami naturalnymi453153015303
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem6022606022
1Seminarium dyplomowe60260602
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem945903751653031560180603013530150451803045606030
945405375165
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybierlne III
C6 Monitoring środowiska
C22b Odpady niebezpieczne
C22c Ekonomika środowiska
C22d Racjonalizacja zużycia wody na terenach zurbanizowanych
C36 Współczesne tendencje przekształcenia terenów zabudowy
C37 Transformacja terenów wiejskich
C38 Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze

Moduły wybieralne I
C8a Geotechnika w drogownictwie
C8b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C8c Wspomaganie procesów decyzyjnych
C8d Geodezyjne bazy danych
C31 Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
C32 Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych

Moduły wybieralne II
C17a Alternative water treatment
C17b Pomiary zanieczyszczenia powietrza
C17c Planowanie działań do planów wodno-środowiskowych
C33 Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
C34 Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
C35 Słoneczne systemy grzewcze
C39 Systemy gospodarki wodnej