Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Teleinformatyka dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 15-06-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne54692718992182182
1Ekonomia menedżerska18299992
2Komunikacja interpersonalna i medialna18218182
3Technical and Professional Writing18218182
BPrzedmioty podstawowe991454453627918185
1Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
2Zaawansowane techniki programowania365181818185E
3Architektury komputerów365181818185
CPrzedmioty kierunkowe198358198127991883627912271818119184
1Elektrotechnika i miernictwo368991899188E
2Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej367181818187E
3Mikroprocesory i mikrokontrolery2769189186E
4Systemy wbudowane2749189184
5Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
6Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
DPrzedmioty specjalnościowe288451445490369181136279145436141818276
1Współczesne systemy komputerowe2761891896E
2Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych367189918997E
3Metody rozpoznawania obrazów366181818186
4Symulacja komputerowa366181818186E
5Systemy teleinformatyczne367181818187E
6Architektury zorientowane na usługi365189918995
7Integracja aplikacyjna i systemowa18218182E
8Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych364181818184E
9Pracownia problemowa27227272
EPrzedmioty związane z dyplomem63201818271892181818
1Przedmiot obieralny2721891892E
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1815181815
Razem7021203065419814490185418309018542730993654302718544530
702180189189144
Egzaminy144541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS