Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe360351893014130304541551109015451815153
9Technologia robót remontowych15296962
10Organizacja i kierowanie budową303151515153E
11Teoria decyzji i zarządzania302151515152E
12Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania455301530155E
13Zarządzanie firmą budowlaną304151515154E
14Zarządzanie strategiczne302151515152
15Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
16Przetargi, negocjacje, umowy15215152
17Marketing w budownictwie304151515154E
19Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie303151515153
19Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem302151515152
20Wycena nieruchomości303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem45243015301524
21Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
30330303
22Seminarium dyplomowe15115151
23Praca dyplomowa2020
Razem64590339304523110515157522841581209015451860153030
645210180150105
Egzaminy114331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1c Zarządzanie nieruchomościami
E1d Monitorowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
E1e Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego
E1f Charakterystyki techniczno-ekonomiczne wybranych elementów obiektów budowlanych
E1g Zamówienia publiczne na roboty budowlane