Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Modelowanie komputerowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne6053030302303
1English in Physics and Technology30230302
2Samodzielna działalność gospodarcza30330303
BPrzedmioty podstawowe1209301545151530154515159
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe34526195756015603030813545301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe2852010530606030601560151511451545159
1Symulacje komputerowe w fizyce1501060303030301515155E301515155E
2Modelowanie przestrzenne453153015303
3Komputerowe przetwarzanie obrazu453153015303
4Metody obliczeniowe w nauce i technice454153015304
EPrzedmioty związane z dyplomem60233030303023
1Wykład monograficzny30230302
2Seminarium dyplomowe30630306
3Praca dyplomowa1515
FPrzedmioty wybieralne90730601530315304
1Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
453153015303
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
454153015304
Razem960904201501051954545150901056030301956010515153075303030
960435390135
Egzaminy853
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
F1b Programowanie gier

Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.2
F2a Metody optymalizacji