Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2021/2022
Data aktualizacji: 17-05-2022
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne168206690122431230126304304303
1Jezyk obcy901290304304304
2Ekologia12112121
3Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru
12212122
4Technologia informacyjna242121212122
5Elementy prawa w praktyce budowlanej24224242
6Elementy ochrony własności intelektualnej61661
BPrzedmioty podstawowe309361381022727155745121251399111818151261012153
7Fizyka304151515154E
8Geologia242121212122
9Matematyka ogólna12012606030306E30306E
10Chemia2741215122152
11Mechanika teoretyczna45715151599936664E
12Matematyka stosowana i metody numeryczne3641212121212124
13Metody obliczeniowe273121512153
CPrzedmioty kierunkowe1017108471819027348121215512151555191527117215422417843075181021518842499108182412158152
14Geometria wykreślna243121212123E
15Rysunek techniczny15215152
16Grafika inżynierska15215152
17Materiały budowlane304151515154
18Geodezja273121512153
19Architektura i urbanistyka2129129122
20Hydraulika i hydrologia2121291292
21Budownictwo ogólne607303015153E15154E
22Technologia betonu304151515154
23Podstawy planowania komunikacyjnego243121212123
24Wytrzymałość materiałów758303015151594E151564E
25Technologia, mechanizacja i automatyzacja robót budowlanych54527271515212123E
26Podstawy projektowania konstrukcji242121212122
27Mechanika gruntów303151515153E
28Fundamentowanie303151515153E
29Fizyka budowli242121212122
30Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych36415912159124E
31Praktyka zawodowa - geotechniczna91991
32Praktyka zawodowa - budowlana44
33Mechanika budowli90930303015151541515155E
34Konstrukcje murowe272121512152
35Konstrukcje drewniane272121512152
36Kosztorysowanie242121212122
37Projektowanie dróg samochodowych454271815112183E
38Wprowadzenie do BIM61661
39Konstrukcje betonowe90945451515430305E
40Konstrukcje metalowe90945451515430305E
41Organizacja, kierowanie budową i BHP60530301515215153E
42Problemy bezpieczeństwa pożarowego w inżynierii lądowej91991
DPrzedmioty profilowe - wybieralne135206966696620
43Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
244121212124
44Mosty
365181818185E
45Instalacje budowlane i sieci miejskie
243121212123
46Drogi szynowe
244121212124
47Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
274151215124
EPrzedmioty związane z dyplomem92263050121515215351224
48Przedmioty związane z dyplomem
75930451515215307
49Seminarium dyplomowe
12312123
50Przygotowanie pracy dyplomowej5145514
51Egzamin kierunkowyE
Razem172121077427311766479129357121520756915279226957301233258445421524248430751810215188424991081810812963060351229
1721177195201210189219207216107
Egzaminy20312323411
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru
A7a Autoprezentacja
A7b Efektywna komunikacja
A7c Etyka
A7d Projektowanie kariery zawodowej

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane
D1b Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych
D34 Podstawy konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych

Zarządzanie i ekonomika w budownictwie
D29a Zarządzanie i ekonomika w procesie inwestycyjnym
D29b Elementy zarządzania i ekonomiki w budownictwie

Mosty
D31a Podstawy konstrukcji mostowych
D31b Konstrukcje mostowe

Instalacje budowlane i sieci miejskie
D45a Instalacje budowlane w obiektach kubaturowych
D45b Sieci oraz instalacje w obiektach budowlanych

Drogi szynowe
D46a Infrastruktura kolejowa
D46b Podstawy dróg szynowych

Przedmioty związane z dyplomem
E1a Konstrukcje betonowe specjalne
E1b Infrastuktura drogowa
E1c Trwałość konstrukcji i sposoby jej zapewniania
E1d Utrzymanie infrastruktury drogowej
E1e Utrzymanie infrastruktury tramwajowej
E1f Kontrole techniczne robót i obiektów budowlanych
E1g Rozwiązania materiałowo-technologiczne robót budowlanych
E1h Konstrukcje zespolone P1
E1i Konstrukcje zespolone P2
E1j Budownictwo niskoenergetyczne P1
E1k Budownictwo niskoenergetyczne P2
E1l Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe
E1m Dokumentacja przetargowa i kosztowa w przedsięwzięciu budowlanym
E1n Koszty cyklu życia budynku

Seminarium dyplomowe
E49a Seminarium dyplomowe - Konstrukcje budowlane i inżynierskie
E49b Seminarium dyplomowe - Technologia i organizacja budownictwa
E49c Seminarium dyplomowe - Infrastruktura drogowa i kolejowa