Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Środków Transportu (zmiana nazwy kierunku na Środki Transportu i Logistyka na drugim stopniu od roku akademickiego 2020/21.          Specjalność: Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 01-06-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne8641072882701621359638194526459036924453654155418273616362727361618189962794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Wprowadzenie do badań naukowych91991
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów455182718275
24Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
25Podstawy nauki o materiałach3661818993993
26Elementy automatyki przemysłowej18299992
27Internet przemysłowy2739999993
28Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
29Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
30Podstawy eksploatacji18299992
31Podstawy niezawodności18299992
32Ochrona środowiska18299992
BPrzedmioty kierunkowe450632169135187218994279996543691545189271499184545417993
1Środki transportu bliskiego18299992
2Efektywność przedsięwzięć transportowych18399993
3Logistyka2749999994E
4Budowa środków transportu masowego18499994E
5Zarządzanie i strategia konkurencji w transporcie18299992
6Prawo i certyfikacja w transporcie91991
7Podstawy modelowania procesów transportowych18399993
8Ergonomia i wzornictwo środków transportu18299992
9Transport miejski i regionalny18299992
10Proekologiczne środki transportu18299992
11Zarządzanie flotą pojazdów18299992
12Układy napędu, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego18299992
13Badania symulacyjne maszyn transportowych18399993E
14Bezpieczeństwo w transporcie18499994E
15Systemy i infrastruktura transportu18299992
16Praktyka55
17Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
18Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
19Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
20Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
21Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
22Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
23Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
24Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
25Pomiary wibroakustyczne w inżynierii środków transportu18299992E
26Przedmiot wybieralny (1 z 2)
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe194407245271436272718910181818727951823
1Procesy zużycia i uszkodzeń w środkach transportu18399993E
2Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych18299992
3Standaryzacja i badanie bezpieczeństwa w pojazdach18299992
4Transport ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych18299992
5Badania eksploatacyjne podzespołów środków transportu91991
6Trwałość i niezawodność środków transportu18399993E
7Systemy bezpieczeństwa w pojazdach18299992
8Diagnostyka środków transportu18399993E
9Ekspertyzy techniczne91991
10Systemy informatyczne w eksploatacji18218182
11Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie92992
12Seminarium dyplomowe182189191
13Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem150821057627934245221458181185430729945183099369093099184596330722763186330901872927306399141830
1508234234234234243216113
Egzaminy142223221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1b Trening rozwoju emocjonalnego
A1c Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżyniera
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno - etyczny (1 z 2)
A5a Etyka zawodu inżyniera
A5b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno - negocjacyjny (1 z 2)
A6a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A6b Negocjacje

Przedmiot wybieralny (1 z 2)
B17a Podstawy zmęczenia materiałów
B17b Podstawy dynamiki maszyn
B18a Konstrukcje kompozytowe
B18b Wybrane zagadnienia projektowania środków transportu
B19a Silniki cieplne
B19b Budowa i teoria ruchu samochodów
B20a Aerodynamika środków transportu
B20b Klimatyzacja i wentylacja środków transportu
B21a Zaawansowane techniki i systemy wytwarzania
B21b Techniki wytwarzania środków transportu
B22a Języki i techniki programowania
B22b Analiza danych i język R
B23a System utrzymania środków transportu
B23b Procesy obsługi i utrzymania
B24a Metrologia w inżynierii środków transportu
B24b Techniki pomiarowe w systemach produkcji środków transportu
B26a Metody i urządzenia do badań diagnostycznych
B26b Maszyny drogowe i budowlane