Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
Kierunek: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna          Specjalność: brak
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 001semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne39024105285457593024560830260230151
1Prawoznawstwo453153015303
2Ekonomia453301530153E
3Język obcy15011150303302302302302
4Socjologia453301530153
5Wychowanie fizyczne60603030
6Ochrona własności intelektualnej15115151
7Przedmioty wyb. sem. 3
303151515153
CPrzedmioty kierunkowe13009449519510027024090456090211201530150752810530307518903010601315152453030730305
1Matematyka606303030306E
2Geologia, geofizyka i hydrogeologia453153015303
3Historia urbanistyki453301530153
4Podstawy klimatologii i hydrologii453153015303
5Rysunek techniczny30230302
6Techniki komputerowe w planowaniu przestrzennym30230302
7Technologie informacyjne30230302
8Grafika inżynierska45345453
9Rysunek planistyczny45345453
10Statystyka303151515153
11Podstawy gospodarki przestrzennej604303030304E
12Geodezja i kartografia604303030304E
13Systemy informacji przestrzennej30230302
14Systemy informacji o terenie30230302
15Geografia ekonomiczna454301530154
16Kartografia społeczno-ekonomiczna453153015303
17GIS-analizy przestrzenne30230302
18Budownictwo604303030304E
19Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456
20Systemy transportowe303151515153
21Gospodarka nieruchomościami453301530153
22Planowanie przestrzenne9063030303030306E
23Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią5543010153010154
24Oceny oddziaływania na środowisko453301530153
25Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
26Projektowanie urbanistyczne453153015303
27Ekonomika miast i regionów604303030304E
28Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego605303030305
DPrzedmioty specjalnościowe131014563060155159030304903060152551524058195151807044601552024
1Architektura krajobrazu604303030304E
2Infrastruktura transportowa605303030305E
3Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155E
4Zagrożenie powodziowe i infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155
5Planowanie infrastruktury technicznej604303030304E
6Planowanie infrastruktury transportowej604303030304E
7Gospodarowanie odpadami302151515152
8Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek6043015153015154E
9Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast45445454
10Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych303151515153
11Seminarium dyplomowe40440202202
12Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
13Praktyka zawodowa20220202
14Blok tematyczny WIŚ sem.5
120166060606016
15Blok tematyczny WIŚ sem.6
120126060606012
16Blok tematyczny WA sem.5
120167545754516
17Blok tematyczny WA sem.6
1201245453045453012
18Blok tematyczny WIL sem.5
120164575457516
19Blok tematyczny WIL sem.6
120126060606012
Razem3000263123054010028575590135120609030120453015075301809030105301809010120302709024062240601521070511054552030
3000405420405400600595175
Egzaminy13222322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wyb. sem. 3
A8a Zamówienia publiczne w gospodarce przestrzennej
A8b Mediacje

Blok tematyczny WIŚ sem.5
D16a Efektywność systemów wodno-ściekowych
D16b Warunki planowania rozwoju w paśmie rzecznym
D16c Gospodarka wodna
D16d Adaptacja miast do zmian klimatu
D16e Uwarunkowanie przestrzenne inwestycji wodnych oraz komunalnych
D16f Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
D16g Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny WIŚ sem.6
D17a Efektywność inwestycji wodnych
D17b Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim
D17c Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
D17d Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
D17e Transport w planowaniu regionalnym
D17f Mobilność miejska

Blok tematyczny WA sem.5
D18a Zasady projektowania przestrzeni usługowych
D18b Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
D18c Zasady projektowania przestrzeni przemysłu
D18d Zasady projektowania przestrzeni zieleni
D18e Zasady projektowania przestrzeni produkcji rolnej
D18f Ruralistyka i kształtowanie krajobrazu wsi
D18g Zasady projektowania przestrzeni wypoczynku
D18h Urbanistyka krajobrazowa
D18i Projektowanie przestrzeni usługowych i przemysłu
D18j Projektowanie przestrzeni mieszkalnictwa
D18k Projektowanie przestrzeni zieleni
D18l Projektowanie przestrzeni produkcji rolnej

Blok tematyczny WA sem.6
D19a Zasady projektu planu realizacyjnego
D19b Problematyka projektowania transportu
D19c Problematyka zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

Blok tematyczny WIL sem.5
D20a Efektywnośc inwestycji transportowych
D20b Komunikacja zbiorowa w miastach
D20c Uwarunkowania przestrzenne planowania transportu
D20d Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
D24 Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny WIL sem.6
D25a Transport w planowaniu regionalnym
D25b Mobilność miejska
D25c Transport w planowaniu miast
D25d Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym