Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
Kierunek: Inżynieria czystego powietrza          Specjalność: brak
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 20-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31517752101515302159015660230230230153
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy1509150603302302302
3Prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej303151515153
4Ekonomika inwestycji302151515152
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduł wybieralny I
15115151
7Moduł wybieralny II
15115151
CPrzedmioty kierunkowe20701711145265295110225301256010030152811545101555241501005510281701555105282104555101028255205545152512010
1Matematyka I605303030305
2Wprowadzenie do fizyki303151515153
3Chemia4541515151515154E
4Biologia i ekologia454202520254
5Grafika inżynierska45345453
6Komputerowe wspomaganie pracy inżyniera453153015303
7Podstawy nauki o materiałach303151515153
8Zagrożenia klimatyczno-środowiskowe303151515153
9Matematyka II606303030306E
10Meteorologia i klimatologia4542510102510104
11Mechanika techniczna303151515153
12Termodynamika techniczna304151515154E
13Podstawy planowania i kształtowania obszarów miejskich454153015304
14Planowanie i analiza eksperymentów badawczych303151515153
15Mechanika płynów303151515153
16Wytrzymałość materiałów303151515153
17Chemia troposfery303151515153
18Dynamika atmosfery ziemskiej454301530154
19Paliwa i spalanie60530101010301010105E
20Inżynieria procesowa6051530151530155E
21Aparatura przemysłowa6053015153015155
22Inżynieria wiatrowa605303030305E
23Infrastruktura i organizacja transportu604303030304
24Planowanie systemów transportowych605303030305E
25Infrastruktura techniczna605303030305
26Ochrona powietrza i oczyszczanie spalin4542010152010154E
27Fizyka budowli6053015153015155E
28Podstawy budownictwa energooszczędnego4531515151515153
29Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu454153015304E
30Monitoring i analiza zanieczyszczeń powietrza453301530153
31Zanieczyszczenia pyłowe powietrza302151515152
32Jakość powietrza wewnętrznego45415101010151010104E
33Ogrzewanie i efektywność energetyczna budynków604305101530510154E
34Przewietrzanie obszarow zurbanizowanych6033015153015153
35Podstawy modelowania urządzeń przemysłowych603154515453
36Odzysk ciepła w przemyśle i obiektach komunalnych453153015303
37Blok tematyczny (sem 5)
1201212012012
38Blok tematyczny (sem. 6)
1651216516512
39Blok tematyczny (sem. 7)
1201012012010
DPrzedmioty specjalnościowe3522530553017
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
3Praktyki zawodowe55
Razem2420210122047529512523075155601003015301301351015551530150160551030170455510530210755510103025520554515301501553030
2420360360375375360390200
Egzaminy12122421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduł wybieralny I
A8a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A8b Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
A8c Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A8d Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Moduł wybieralny II
A10a Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A10b Retoryka i obrona swoich poglądów
A10c Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Blok tematyczny (sem 5)
C37 Systemy informacji przestrzennej
C38 Polimerowe materiały filtracyjne
C39 Podstawy badań modelowych
C47a Technologie realizacji obiektów prefabrykowanych
C47b Przetwarzanie, obróbka i analiza sygnałów pomiarowych
C47c Automatyka urządzeń i procesów I
C47d Podstawy modelowania 3D CAD

Blok tematyczny (sem. 6)
C40 Oddziaływanie systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych na środowisko
C41 Motoryzacyjne skażenia powietrza
C42 Mobilność miejska
C43 Logistyka miejska
C51a Źródła i systemy konwersji energii
C51b Systemy i urządzenia klimatyzacyjne
C51c Automatyka urządzeń i procesów II
C51d Modelowanie elementów i budynków niskoenergetycznych

Blok tematyczny (sem. 7)
C44 Podstawy audytów energetycznych
C45 Błękitno-zielona infrastruktura
C46 Pomiary i analiza hałasu środowiskowego
C55a Rozwiązania i standardy budownictwa niskoenergetycznego
C55b Wpływ zanieczyszczeń wziewnych na organizm człowieka
C55c Ograniczanie emisji z procesów spalania