Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe153174599918218291839279527185
1Język obcy901090182182182182182E
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Prawo w energetyce91991
4Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
18299992
5Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
91991
6Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
91991
7Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
91991
CPrzedmioty kierunkowe1206152513306180721358154362718308172918289972369289954542725633627927184599361236991899992
1Matematyka9014543627187E27187E
2Chemia2749999994
3Grafika inżynierska2739189183
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2749999994
5Miernictwo energetyczne18399993
6Podstawy termodynamiki365918991895E
7Technologia informacyjna3649279274
8Podstawy elektrotechniki5492718918186E993E
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła54827279184E1894E
10Fizyka2749999994
11Gospodarka energetyczno-cieplna18399993
12Programy do obliczeń inżynierskich2749189184
13Elektromechaniczne przemiany energii18399993
14Mechanika płynów45618189181896
15Mechanika techniczna2739189183
16Ogrzewnictwo, wentylacja364189918994E
17Podstawy automatyki2739999993
18Podstawy energoelektroniki18299992
19Wytrzymałość materiałów5461892799184E992
20Gospodarka energetyczna18299992
21Maszyny elektryczne364189918994E
22Miernictwo elektryczne18299992
23Podstawy projektowania18299992
24Pompy, sprężarki, wentylatory18299992
25Przesyłanie energii elektrycznej2739999993
26Technologie i maszyny energetyczne I5451818991818995E
27Wymiana ciepła i masy364189918994E
28Odnawialne źródła energii I2739999993
29Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
30Turbiny wiatrowe i wodne2739999993
31Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie2739999993
32Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej18299992
33Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze2739189183E
34Ochrona środowiska w energetyce92992
35Eksploatacja instalacji energetycznych18299992
36Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne364189918994
37Urządzenia pomocnicze elektrowni18299992
38Przedmiot wybieralny I
2739189183
39Przedmiot wybieralny II
18299992
40Przedmiot wybieralny III
2739189183
DPrzedmioty specjalnościowe17641452736501891818969918101899599141820
1Elektrownie i elektrociepłownie364999999994E
2Spalanie paliw I18299992
3Kotły energetyczne365991899185E
4Turbiny parowe i gazowe2739999993
5Elektrownie jądrowe92992
6Wymienniki ciepła I2739999993
7Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
8Seminarium dyplomowe18218182
9Praktyka zawodowa55
Razem153521060343221672185278154362718308172918289990369309972542727817245936276336185492781369181819189231822
153521618023425224318016268
Egzaminy172334221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczości (1z2)
B8a Ekonomika przedsiębiorstw
B8b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B10a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B10b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B12a Psychologia i socjologia pracy
B12b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B14a Retoryka i obrona swoich poglądów
B14b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych