Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe153174599918218291839279527185
1Język obcy901090182182182182182E
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Prawo w energetyce91991
4Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
18299992
5Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
91991
6Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
91991
7Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
91991
CPrzedmioty kierunkowe1206152513306180721358154362718308172918289972369289954542725633627927184599361236991899992
1Matematyka9014543627187E27187E
2Chemia2749999994
3Grafika inżynierska2739189183
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2749999994
5Miernictwo energetyczne18399993
6Podstawy termodynamiki365918991895E
7Technologia informacyjna3649279274
8Podstawy elektrotechniki5492718918186E993E
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła54827279184E1894E
10Fizyka2749999994
11Gospodarka energetyczno-cieplna18399993
12Programy do obliczeń inżynierskich2749189184
13Elektromechaniczne przemiany energii18399993
14Mechanika płynów45618189181896
15Mechanika techniczna2739189183
16Ogrzewnictwo, wentylacja364189918994E
17Podstawy automatyki2739999993
18Podstawy energoelektroniki18299992
19Gospodarka energetyczna18299992
20Maszyny elektryczne364189918994E
21Miernictwo elektryczne18299992
22Podstawy projektowania18299992
23Pompy, sprężarki, wentylatory18299992
24Przesyłanie energii elektrycznej2739999993
25Technologie i maszyny energetyczne I5451818991818995E
26Wymiana ciepła i masy364189918994E
27Wytrzymałość materiałów5461892799184E992
28Odnawialne źródła energii I2739999993
29Podstawy konstrukcji maszyn364189918994E
30Turbiny wiatrowe i wodne2739999993
31Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w budownictwie2739999993
32Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej18299992
33Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze2739189183E
34Ochrona środowiska w energetyce92992
35Eksploatacja instalacji energetycznych18299992
36Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne364189918994
37Urządzenia pomocnicze elektrowni18299992
38Przedmiot wybieralny I
2739189183
39Przedmiot wybieralny II
18299992
40Przedmiot wybieralny III
2739189183
DPrzedmioty specjalnościowe176417218274118189996361818131899551817
1Energetyczne wykorzystanie biomasy2739999993E
2Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe18399993
3Chłodnictwo i klimatyzacja I18299992E
4Energetyka gazowa18299992
5Kolektory słoneczne i fotoogniwa18299992
6Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej18299992
7Elektrociepłownie ORC i systemy wykorzystujące ciepło odpadowe18399993
8Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym18299992
9Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
10Seminarium dyplomowe18218182
11Praktyka zawodowa55
Razem1535210630423207721762781543627183081729182899903693099725427279063369362790362754930813691818199141819
153521618023425223421616241
Egzaminy172334221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
B8a Ekonomika przedsiębiorstw
B8b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B10a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B10b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B12a Psychologia i socjologia pracy
B12b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B14a Retoryka i obrona swoich poglądów
B14b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych