Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Inżynieria i gospodarka wodna          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2020/2021
Data aktualizacji: 19-02-2020
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0010semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3101770210303023021530154403015660215301
1Wychowanie fizyczne60603030
2Język obcy15010150302302302302302
3Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne302151515152
4Prawo wodne, budowlane i geologiczne252101510152
5Ochrona własności intelektualnej15115151
6Moduły humanistyczne wybieralne
30230302
CPrzedmioty kierunkowe1755139655150150315485125608590153011560351053028115303090802815018026456086030601145608
1Matematyka I605303030305
2Fizyka4542015102015104
3Biologia i ekologia606303030306E
4Komputerowe programy użytkowe45345453
5Komputerowa wizualizacja geodanych30230302
6Geodezja4531515151515153
7Grafika inżynierska603451515151302
8Matematyka II606303030306E
9Systemy informacji geograficznej (GIS)45345453
10Geologia inżynierska302151515152
11Mechanika gruntów i skał303151515153
12Mechanika i wytrzymałość materiałów605303030305E
13Meteorologia i klimatologia6052520152520155E
14Metody obliczeniowe604154530215152
15Statystyka454153015304
16Systemy informacji o terenie (SIT)30230302
17Geotechnika i fundamentowanie455153015305E
18Podstawy budownictwa i materiały budowlane605303030305E
19Hydrologia75525151520251515205E
20Mechanika płynów6051530151530155E
21Hydrogeologia inżynierska605303030305E
22Hydraulika stosowana605303030305E
23Inżynieria wodna605303030305E
24Gospodarka wodna604303030304E
25Konstrukcje betonowe i metalowe454153015304
26Geomorfologia i morfodynamika453153015303
27Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji453153015303
28Budownictwo wodne605303030305E
29Zagrożenie powodziowe i infrastruktura p-powodziowa454153015304E
30Retencja zbiornikowa453153015303E
31Wodociągi i kanalizacja604303030304
32Technologie oczyszczania wody i ścieków604303030304
33Odwodnienia budowlane i melioracje454153015304E
34Chemia606303030306E
DPrzedmioty specjalnościowe455541206024530601201660120176053021
1Seminarium dyplomowe30230302
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
3Praktyki zawodowe55
4Pakiet eksploatacja i monitoring budowli hydrotechnicznych
908306030608
5Pakiet infrastruktura wodna
908306030608E
6Pakiet adaptacja do zmian klimatu
906306030606
7Pakiet gospodarka wodna
906306030606E
8Pakiet narzędzia komputerowe
60460604
Razem252021084536015037576030125608590153011590351053030115603090803016530195301453019530120603018030603060653030
2520375375375390370390245
Egzaminy192344231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły humanistyczne wybieralne
A7a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A7b Retoryka i obrona swoich poglądów
A7c Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego
A7e Konflikty społeczne w procesie inwestycyjnym
A7f Podstawy ekonomiczne zarządzania środowiskiem naturalnym
A7g Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Pakiet eksploatacja i monitoring budowli hydrotechnicznych
D9a Eksploatacja i modernizacja budowli hydrotechnicznych
D9b Remonty budowli hydrotechnicznych
D9c Monitoring w budownictwie wodnym
D9d Badanie budowli hydrotechnicznych i ich podłoża

Pakiet infrastruktura wodna
D13a Konstrukcje hydrotechniczne
D13b Błękitna infrastruktura w mieście
D13c Utrzymanie i zagospodarowanie rzek i potoków górskich
D13d Rewitalizacja dolin rzecznych

Pakiet adaptacja do zmian klimatu
D17a Adaptacja miast do zmian klimatu
D17b Smart city - wody miejskie w strategii rozwoju
D17c Kształtowanie odpływu rzecznego w miastach
D17d Gospodarowanie wodami opadowymi w mieście

Pakiet gospodarka wodna
D21a Zintegrowana gospodarka wodna
D21b Zagrożenia i ochrona ekosystemów wodnych
D21c Efektywność inwestycji wodnych
D21d Ekonomika inżynierii i gospodarki wodnej

Pakiet narzędzia komputerowe
D25a Komputerowe modelowanie hydrodynamiczne
D25b Komputerowe modelowanie procesów hydrologicznych
D25c Wstęp do analizy danych
D25d Podstawy relacyjnych baz danych