Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne486211215151546122
1Język obcy12112121
2Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
3Prawo transportowe304151515154
BPrzedmioty podstawowe304151515154
1Matematyka stosowana304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe28532129753051694521166030303016
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne455153015153152E
4Modelowanie procesów transportowych304151515154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
9Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe28530144613515154846751845458
1Infrastruktura transportu miejskiego304151515154E
2Miejski pasażerski transport publiczny302151515152
3Zarządzanie tranportem miejskim304151515154E
4Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim455153015305E
5Logistyka miejska302151515152E
6Ochrona środowiska w transporcie miejskim15296962
7Efektywność i finansowanie transportu miejskiego303151515153
8Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem25181015101518
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przygotowanie pracy dyplomowej1017101017
Razem67390309108302111584602120753030452099690225112551528
673165180195133
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
C13 Środki transportu miejskiego
D10a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
D10b Integracja transportu miejskiego
D10c Kolej w obsłudze aglomeracji
D10d Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu