Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 25-06-2021
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne306151515156
1Jezyk obcy15115151
2Elementy ochrony własności intelektualnej II62662
3Przedmiot humanistyczny do wyboru
93993
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270211503015751353015601915152
1Wytrzymałość materiałów II303151515153E
2Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
3Mechanika budowli II303151515153E
4Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
5Podstawy projektowania i niezawodności15115151
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
7Konstrukcje betonowe II303151515153E
8Konstrukcje metalowe II303151515153E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe510372851560150751560818060752630153
1Technologia robót remontowych302151515152
2Organizacja i kierowanie budową453301530153
3Teoria decyzji453153015303
4Teoria zarządzania30130301E
5Zarządzanie strategiczne4521515151515152
6Zarządzanie firmą budowlaną454301530154E
7Systemy informacyjne zarządzania303151515153E
8Komputerowe wspomaganie zarządzania303151515153
9Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
10Przetargi, negocjacje, umowy w budownictwie30330303
11Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie4531515151515153
12Wycena nieruchomości302151515152E
13Marketing w firmie budowlanej454301530154E
14Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem1152345154015151543015251519
1Przedmioty związane z dyplomami
907451530151543015153
2Seminarium dyplomowe15115151
3Przygotowanie pracy dyplomowej1015101015
Razem9559051030301052651522515303012030195609030901515551530
955420345190
Egzaminy10532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny do wyboru
A2a Komunikacja w organizacji
A2b Techniki negocjacji

Przedmioty związane z dyplomami
E1c Proces inwestycyjny w budownictwie
E1f Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1g Zarządzanie nieruchomościami
E29 Inwestycje deweloperskie
E30 Realizacja inwestycji budowlanych wg FIDIC