Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka niekonwencjonalna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe153204599918218218218291859994273
1Język obcy901290182182182182184E
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Prawo w energetyce91991
4Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
18299992
5Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
91991
6Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
91991
7Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
92992
CPrzedmioty kierunkowe1179148510294186721178145362718288172918289981279281086069272845181891813339188459918271118994
1Matematyka9014543627187E27187E
2Chemia2739999993
3Grafika inżynierska2739189183
4Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne2749999994
5Miernictwo energetyczne18399993
6Podstawy termodynamiki2749999994E
7Technologia informacyjna3649279274
8Podstawy elektrotechniki549272718186E993E
9Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła541227279186E1896E
10Fizyka2749999994
11Gospodarka energetyczno-cieplna18299992
12Programy do obliczeń inżynierskich2739189183
13Elektromechaniczne przemiany energii18299992
14Mechanika płynów45418189181894
15Mechanika techniczna2739189183
16Ogrzewnictwo, wentylacja365189918995E
17Podstawy automatyki2739999993
18Podstawy energoelektroniki18299992
19Gospodarka energetyczna18299992
20Maszyny elektryczne364189918994E
21Miernictwo elektryczne18299992
22Podstawy projektowania18299992
23Pompy, sprężarki, wentylatory18299992
24Przesyłanie energii elektrycznej2739999993
25Technologie i maszyny energetyczne I575181515918151595E
26Wymiana ciepła i masy364189918994E
27Wytrzymałość materiałów5461892799184E992
28Odnawialne źródła energii I2739999993
29Podstawy konstrukcji maszyn365189918995E
30Turbiny wiatrowe i wodne2739999993
31Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej18299992
32Kotły grzewcze, pompy ciepła i hybrydowe systemy grzewcze2749189184E
33Ochrona środowiska w energetyce15215152
34Eksploatacja instalacji energetycznych18299992
35Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne363189918993
36Urządzenia pomocnicze elektrowni18299992
37Przedmiot wybieralny I
2739189183
38Przedmiot wybieralny II
18299992
39Przedmiot wybieralny III
2739189183
DPrzedmioty specjalnościowe3544281183047178189997452124160131899551817
1Energetyczne wykorzystanie biomasy2749999994E
2Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe18399993
3Chłodnictwo i klimatyzacja I242121212122E
4Energetyka gazowa302151515152
5Kolektory słoneczne i fotoogniwa18299992
6Odzysk materiałów w gospodarce komunalnej18299992
7Elektrociepłownie ORC i systemy wykorzystujące ciepło odpadowe18399993
8Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym18299992
9Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
10Seminarium dyplomowe18218182
11Praktyka zawodowa16051601605
Razem168621063641121672164187816336271830819091830999927930108786927307245279272587930421692590189183619189951821
168622519823428218033717159
Egzaminy17233432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Podstawy przedsiębiorczosci (1z2)
B8a Ekonomika przedsiębiorstw
B8b Podstawy zarządzania

Podstawy prawa i ergonomia (1z2)
B10a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
B10b Cyfryzacja jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
B12a Psychologia i socjologia pracy
B12b Etyka zawodowa inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
B14a Retoryka i obrona swoich poglądów
B14b Negocjacje społeczne w procesie inwestycyjnym

Przedmiot wybieralny I
C40a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
C40b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Przedmiot wybieralny II
C42a Aerodynamika
C42b Aerodynamika dużych prędkości

Przedmiot wybieralny III
C44a Systemy CAD w projektowaniu urządzeń energetycznych
C44b Komputerowe wspomaganie obliczeń urządzeń energetycznych