Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Technologie i instalacje w inżynierii środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 18-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne1561130120692432412412412412164
1Język obcy1205120241241241241241
2Ochrona własności intelektualnej91991
3Moduł wyb. sem.2 humanistyczny
92992
4Moduł wyb.sem.8
1831261263
BPrzedmioty podstawowe53761239127877598430303091980454030197552171523
1Matematyka I605303030305
2Chemia606303030306
3Grafika inzynierska455153015305
4Hydrologia i meteorologia18399993
5Fizyka techniczna4542015102015104
6Biologia i ekologia606303030306
7Matematyka II606303030306
8Komputerowe wspomaganie projektowania45545303152
9Materiałoznawstwo1831081083
10Mechanika płynów456279927996
11Termodynamika techniczna456202520256
12Mechanika i wytrzymałość materiałów366181818186
CPrzedmioty kierunkowe11701955039110518379749931894771233951427844136384291143812977124312615129164775753842
1Geologia i hydrogeologia18399993
2Podstawy budownictwa2741891894
3Podstawy geodezji i SIT365999999995
4Podstawy geoinżynierii18399993
5Maszyny przepływowe27412366123664
6Technologia wody I4771891821891827
7Gospodarowanie odpadami2741891894
8Instalacje sanitarne31411182111824
9Ochrona powietrza2741891894
10Wodociągi I4571852021852027
11Technologia ścieków I4771891821891827
12Moduł wybieralny III2749999994
13Wentylacja i klimatyzacja647249918412993121844
14Kanalizacje I4571852021852027
15Ogrzewnictwo i ciepłownictwo6472469912415693991244
16Inżynieria i gospodarka wodna2741891894
17Organizacja robót instalacyjno-budowlanych18299992
18Blok tematyczny ZWII sem.7
10819485284852819
19Blok tematyczny III sem.8
10819485284852819
20Blok tematyczny ZW I sem. 6
8115363963639615
21Blok tematyczny COWiK I sem. 1
721433271233271214
22Blok tematyczny COWiK II sem.7
1172051656451656420
23Blok tematyczny COWiK III sem.8
351753053017
24Moduły wyb. sem.5
2749999994
25Moduły wyb. sem. 8
2741891894
EPrzedmioty związane z dyplomem351753053017
1Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
2Seminarium dyplomowe30230302
Razem18982847723381929339311093303930922896940302293761715928773633951428846536384301146212977124412615129164796807463
1898201228210210227286286250
Egzaminy
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduł wyb. sem.2 humanistyczny
A3a Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A3b Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduł wyb.sem.8
A5a Prawo w inzynierii środowiska
A5b Pozwolenia i decyzje administracyjne

Blok tematyczny ZWII sem.7
C18a Technologia ścieków II
C18b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C18c Kanalizacje II

Blok tematyczny ZW I sem. 6
C18a Wodociągi II
C18b Technologia wody II

Blok tematyczny III sem.8
C18a Podstawy zarządzania, eksploatacji i modernizacji systemów wod. i kan.
C18b Przeróbka osadów ściekowych

Blok tematyczny COWiK I sem. 1
C25a Technika cieplna i chłodnictwo
C25b Fizyka budowli

Blok tematyczny COWiK II sem.7
C27a Wymiana ciepła
C27b Termiczne unieszkodliwianie odpadów

Blok tematyczny COWiK III sem.8
C29a Instalacje grzewcze
C29b Techniki ochrony powietrza
C29c Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Moduły wyb. sem.5
C30a Urządzenia elektryczne i podstawy automatyki HVAC
C30b Urządzenia elektryczne i podstawy automatyki sanitarnej

Moduły wyb. sem. 8
C32a Monitoring środowiska
C32b Zarządzanie środowiskiem