Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi, ulice i autostrady
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe3603521015612915152751530101056692015153
10Autostrady, węzły i skrzyżowania455301530155E
11Inżynieria ruchu75745303015315154E
12Nawierzchnie drogowe specjalne303151515153
13Ulice304151515154E
14Podstawy planowania przestrzennego15215152
15Planowanie układów komunikacyjnych302151515152
16Statystyka matematyczna w inżynierii302151515152
17Geotechnika komunikacyjna303156915693
18Mosty II454301530154
19Ekonomika budownictwa drogowego303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem5522151510151515101522
20Przedmioty wybieralne
302151515152
21Seminarium dyplomowe15115151
22Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6619035145615229159015156020105156020105669205115401530
661180180180121
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Technologia robót i utrzymanie dróg
E1b Estetyka w projektowaniu dróg
E1c Komunikacja miejska