Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 21-06-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
3Wytrzymałość materiałów II303151515153E
4Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
5Mechanika budowli II303151515153E
6Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
7Podstawy projektowania i niezawodności15115151
8Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
9Konstrukcje betonowe II303151515153E
10Konstrukcje metalowe II303151515153E
11Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe510372851560150751560818060752630153
12Technologia robót remontowych302151515152
13Organizacja i kierowanie budową453301530153
14Teoria decyzji453153015303
15Teoria zarządzania30130301E
16Zarządzanie strategiczne4521515151515152
17Zarządzanie firmą budowlaną454301530154E
18Systemy informacyjne zarządzania303151515153E
19Komputerowe wspomaganie zarządzania303151515153
20Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
21Przetargi, negocjacje, umowy w budownictwie30330303
22Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie4531515151515153
23Wycena nieruchomości302151515152E
24Marketing w firmie budowlanej454301530154E
25Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem1152745154015151543015251523
26Przedmioty związane z dyplomami
907451530151543015153
27Seminarium dyplomowe15115151
28Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem93190501153010526515225153030120301956090308115551530
931420345166
Egzaminy10532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1c Proces inwestycyjny w budownictwie
E1f Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1g Zarządzanie nieruchomościami
E29 Inwestycje deweloperskie
E30 Realizacja inwestycji budowlanych wg FIDIC