Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowncitwo wodne i geotechnika sem. zimowy 2018
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne285126021015602153026013021515130304
1Moduły wyb.sem.7a
15215152
2Język obcy1506150602301301302
3Moduły wyb. sem.3
15115151
4Moduły wyb. sem.7b
15215152
5Urbanistyka i architektura301151515151
6Wychowanie fizyczne60603030
BPrzedmioty podstawowe3603415515025309590253022606012
1Matematyka I (analiza matematyczna)605303030305E
2Fizyka techniczna4542015102015104E
3Chemia4541515151515154
4Geometria wykreślna303151515153
5Technologie informacyjne30330303
6Mechanika teoretyczna606303030306E
7Matematyka II606303030306E
8Matematyka I (algebra liniowa z geometrią)303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe172513880175120129600151545860304545161411530241052815030301510528195195261801652660306
1Budownictwo ogólne I606303030306
2Wytrzymałość materiałów I606303030306E
3Metody obliczeniowe30230302
4Rysunek techniczny i grafika inżynierska45445454
5Geodezja4541515151515154
6Materiały budowlane4541515151515154
7Moduły wyb. sem 4b
606303030306E
8Moduły wyb. sem.4a
454301530154
9Mechanika płynów6063015153015156E
10Instalacje budowlane454153015304
11Wytrzymałość materiałów II454153015304
12Hydrologia inżynierska303151515153
13Mechanika budowli I6053015153015155
14Mechanika gruntów7563015303015306E
15Konstrukcje betonowe604303030304
16Moduły wyb. sem.5a
605303030305E
17Moduły wyb. sem 6b
605303030305
18Budownictwo wodne I605303030305E
19Konstrukcje metalowe I603303030303
20Moduły wyb. sem.5b
302151515152
21Moduły wyb.sem.6a
605303030305E
22Prawo budowlane, wodne, geologiczne30130301
23Budownictwo wodne II605303030305E
24Konstrukcje murowe i drewniane453153015303
25Mosty i budowle podziemne302151515152
26Budownictwo komunikacyjne302151515152
27Gospodarka wodna453301530153
28Fizyka budowli302151515152
29Moduły wyb. sem. 7a
302151515152
30Podstawy geologii i hydrogeologii304151515154
31Podstawy geofizyki303151515153
32Systemy informacji o terenie3026246242
33Technologia betonu302151515152
34Moduły wyb. sem.5b
605303030305E
35Technologia i organizacja robót budowlanych301151515151
36Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne301151515151
37Systemy sanitarne I604303030304
38Moduły wyb. sem.7b
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe1351060156015151151521530315154
1Praktyki zawodowe11
2Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią302151515152
3Moduły wyb.sem.7c
303151515153
4Badania terenowe i dokumentowanie geotechniczne301151515151
5Moduły wyb. sem6c
453153015303
EPrzedmioty związane z dyplomem351653053016
1Seminarium dyplomowe30130301
2Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej5155515
Razem254021010764351601596803011090407530120150454530156453024105301659045151053021030210302102103010530503030
2540315360360420450420215
Egzaminy14322232
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb.sem.7a
A1a Globalne zmiany środowiska naturalnego
A1b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych

Moduły wyb. sem.3
A4a Prawo i ochrona własności intelektualnej
A4b Społeczne aspekty przygotowania inwestycji

Moduły wyb. sem.7b
A6a Psychologia społeczna
A6b Autoprezentacja
C46a Proces inwestycyjny
C46b Strategia procesu inwestycyjnego

Moduły wyb. sem.4a
C7a Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym
C7b Budownictwo energooszczędne

Moduły wyb. sem 4b
C7a Hydraulika budowli wodnych
C7b Hydraulika koryt otwartych

Moduły wyb. sem.5a
C18a Fundamentowanie w budownictwie lądowym
C18b Fundamentowanie w budownictwie wodnym

Moduły wyb. sem 6b
C20a Konstrukcje betonowe w budownictwie lądowym
C20b Konstrukcje betonowe w geotechnice, budownictwie wodnym i komunalnym

Moduły wyb. sem.5b
C24a Budownictwo ziemne
C24b Geotechnika komunikacyjna
C41a Mechanika konstrukcji budowlanych
C41b Mechanika konstrukcji geotechnicznych i wodnych

Moduły wyb.sem.6a
C26a Zagospodarowanie zlewni potoków górskich
C26b Zabudowa techniczna zlewni potoków górskich

Moduły wyb. sem. 7a
C35a Ekonomika budownictwa
C35b Analiza ekonomiczna planów i projektów

Moduły wyb.sem.7c
D4a Remonty budowli hydrotechnicznych
D4b Utrzymanie budowli hydrotechnicznych

Moduły wyb. sem6c
D7a Inżynieria geotechniczna
D7b Konstrukcje geotechniczne