Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle sem. letni 2019
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 09-05-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe87066440211259018410210403510030165217040541028651515308
1Statystyczna analiza danych302151515152
2Infrastruktura wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych605303030305
3Materiałoznawstwo instalacji przemysłowych302151515152
4Badania różnoskalowe obiektów technologii prośrodowiskowych4031515101515103
5Ochrona środowiska wodnego5542015202015204
6Ocena oddziaływania na środowisko303102010203
7Inżynieria procesów jednostkowych i aparatury technologicznej403202020203
8Procesy i urządzenia w technologiach środowiskowych20220202
9Oczyszczanie wody w zakładach przemysłowych454301530154
10Gospodarowanie osadami i odpadami w przemyśle6043015153015154
11Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych7553030153030155
12Ekotoksykologia przemysłowa403251525153
13Symulacja komputerowa procesów oczyszczania ścieków przemysłowych302151515152
14Przemysłowe instalacje wentylacyjne i sprężonego powietrza40320614206143
15Urządzenia elektryczne w przemyśle3021010101010102
16Źródła ciepła i instalacje przemysłowe353152015203
17Automatyka przemysłowa5032015152015153
18Prośrodowiskowe technologie energetyczne4532510102510103
19Technologie ochrony atmosfery oraz ochrona przed hałasem30315510155103
20Wybrane zgadnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw302151515152
21Podstawy przedsiębiorczości15115151
22Moduły wyb. sem.2
404301030104
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem25211015101521
1Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej1020101020
2Seminarium dyplomowe15115151
Razem91090440361259019425210403510030165367040541030651515401530
910385375150
Egzaminy
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wyb. sem.2
C23a Uwarunkowania prawne i ekonomiczne inwestycji środowiskowych w przemyśle
C23b Przygotowanie i wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych w przemyśle
C23c Ekonomika środowiska