Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 30-03-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne453153015152151
1Angielska terminologia techniczna II30230151151
2Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
1Wybrane działy chemii organicznej453153015303
2Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
3Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
4Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe225171053030603037530306014
1Inżynieria reaktorów chemicznych454153015304E
2Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
3Modelowanie procesów technologicznych30230302
4Podstawy biotechnologii30230302
5Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
6wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203490165304590603030301630135301045308
1Projekt technologiczno-procesowy45645456
2Podstawy analityki środowiskowej II606303030306E
3Analityka śladowa w badaniach środowiska603154515453E
4Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej30430304E
5Chemometria II30430304
6Kontrola jakości produktów60260602
7Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery II453153015303E
8przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
1Seminarium dyplomowe30430152152
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090270302853075210150120304530120301653012030454530
90034546590
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C4a Paliwa alternatywne - biopaliwa
C4b Sześć sigma
C7 Techniki laboratoryjne w badaniach przemysłowych
C8 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C9 Rachunek wariacyjny
C10 Statystyka II
C11 Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C12 Ciecze jonowe
C13 Związki heteroaromatyczne
C14 Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C15 Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C16 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C17 Trujące substancje roślinne
C18 Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C19 Praktyczne planowanie eksperymentu
C20 Wybrane czystsze technologie
C21 Budowa i działanie wybranych urządzeń laboratoryjnych
C22 Raport badawczy
C23 SPC w inżynierii jakości
C24 Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C25 Żywność modyfikowana genetycznie
C26 Mikrobiologia środowiska
C27 Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C28 Aktywny inżynier

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1a Specjacja chemiczna
D1b Chemia zmysłów
D9 Podstawy analityki cukrów
D10 Analityka pigmentów betalain
D11 Metody oceny ekologicznej i LCA
D12 System zarządzania jakością w laboratorium
D13 Nowoczesne materiały dla medycyny
D14 Podstawy technologii ceramiki
D15 Wybrane procesy i operacje jednostkowe w technologii chemicznej
D16 Materiały budowlane a ochrona środowiska
D17 Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
D18 Fizykochemia i technologia węgla
D19 Kataliza w syntezie totalnej
D20 Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym
D21 Kontrola jakości w przemyśle
D22 Aspekty ekologiczne górnictwa węglowego oraz energetyki
D23 Technologie wytwarzania nawozów zgodne z ekonomią cyrkulacyjną
D24 Innowacyjne technologie odzysku fosforu z osadów ściekowych