Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna lato 2017/18
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0009semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe465351961415225151137159018751351515872
1Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego302151515152
2Historia urbanistyki współczesnej15115151
3Analiza ekonomiczna planów i projektów303151515153E
4Proces inwestycyjny303151515153
5Planowanie środowiskowe453153015303E
6Planowanie środowiskowe (uwarunkowania)453153015303E
7Marketing terytorialny15287872
8Planowanie rozwoju miast120845753030415454E
9Polityka regionalna302151515152
10Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej453153015303E
11Systemowe planowanie infrastruktury transportowej453153015303E
12Gospodarka przestrzenna UE15287872
DPrzedmioty specjalnościowe435311734512097606060126860371345456
1Systemy informacji przestrzennej II30230302
2Hydrologia obszarów zurbanizowanych453153015303E
3Circular economy453153015303E
4BIM w infrastrukturze15115151
5Smart cities - energooszczędne projektowanie miast3038228223
6Kształtowanie infrastruktury wodnej w miastach303151515153
Blok: Moduły wybieralne sem.1
7Moduły wybieralne sem.1
604303030304
Blok:
8Moduły wybieralne sem. 2
906454545456
9Moduły wybieralne sem. 3
906454545456
EPrzedmioty związane z dyplomem3022303022
1Seminarium dyplomowe20220202
2Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem945903697413532245173775150301431560172153053523030
945405405135
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne sem.1
D7a Projektowanie urbanistyczne terenów wokół cieków wodnych w mieście
D7b Kształtowanie terenów przywodnych, rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych
D7c Alternatywne źródła energii w infrastrukturze
D7d Planowanie systemów ciepłowniczych

Moduły wybieralne sem. 2
D11a Zasady projektowania i planowania przestrzennego uzdrowisk
D11b Kształtowanie przestrzeni dla wypoczynku i turystyki
D11c Zastosowanie fotogrametrii w gospodarce przestrzennej
D11d Geodezyjne bazy danych
D11e Alternatywne technologie komunalne w infrastrukturze
D11f Smart cities - inteligentna infrastruktura komunalna

Moduły wybieralne sem. 3
D17a Współczesne tendencje przekształcania terenów zabudowy tradycyjnej i historycznej
D17b Transformacja terenów wiejskich
D17c Specyfika planowania przestrzennego w obszarach górskich
D17d Systemy gospodarki wodnej
D17e Wspomaganie procesów decyzyjnych