Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska          Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IŚ2semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15215152
1Język obcy15215152
CPrzedmioty kierunkowe860665006085215240304560301653030130289510258
1Wysokoefektywne metody oczyszczania wody455301530155E
2Zaopatrzenie w wodę455301530155E
3Usuwanie ścieków454301530154E
4Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.60460604
5Chemia środowiskowa302151515152
6Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków455301530155E
7Niezawodność systemów inżynierskich454301530154E
8Projekt systemu zaopatrzenia i uzdatniania wody55455554
9Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków I45445454
10Programy komputerowe w inżynierii sanitarnej453153015303
11Renowacja systemów wod-kan302151515152
12Uwarunkowania procesu inwestycyjnego301201020101
13Oczyszczanie wody i ścieków przemysłowych453301530153
14Podstawy przedsiębiorczości15115151
15Gospodarka odpadami w zakładach przemysłowych302151515152
16Bloki tematyczne sem.1
12081201208
17Bloki tematyczne sem.2
60460604
18Statystyczna analiza danych302151515152
19Bloki tematyczne sem.3 (bez przedmiotów związanych z dyplomem)
30230302
20Projekt systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków II10110101
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem40211030103021
1Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
2Seminarium dyplomowe30130301
Razem915905001560852253024030456030165153030130309510353030
915375370170
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Bloki tematyczne sem.1
C21a Wybrane zagadnienia z wodociągów i kanalizacji
C21b Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków
C21c Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C21d Biotechnologia środowiskowa
C21e Ochrona wód
C21f Ocena oddziaływania na środowisko
C33 (alternatywnie moduł anglojęzyczny ) Water resources management

Bloki tematyczne sem.2
C23a Badania technologiczne w oczyszczaniu wody i ścieków
C23b Techniki membranowe
C23c Monitorowanie i sterowanie systemami wod-kan
C23d Instalacje przeciwpożarowe i balneotechniczne

Bloki tematyczne sem.3 (bez przedmiotów związanych z dyplomem)
C25a Odzysk materiałów i energii w gospodarce komunalnej
C25b Sieci i instalacje gazowe
C34 ( alternatywnie moduł anglojęzyczny) Alternative water treatment