Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka przestrzenna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2018/2019
Data aktualizacji: 12-01-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0009semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne2851430195303015603030760330115453
1Język obcy1205120301603301
2Technologie informacyjne30230302
3Geologia, geofizyka i hydrogeologia454153015304
4Wychowanie fizyczne60603030
5Przedmioty wybieralne
303151515153
BPrzedmioty podstawowe420351659030904590603030201560451060305
1Matematyka606303030306E
2Ekonomia454301530154E
3Historia urbanistyki454301530154
4Rysunek techniczny30330303
5Techniki komputerowe w planowaniu przestrzennym30330303
6Grafika inżynierska45445454
7Rysunek planistyczny45445454
8Statystyka302151515152
9Socjologia452301530152
10Geografia ekonomiczna453301530153E
CPrzedmioty kierunkowe220520110152856011070530153036030603017120453075241506015105273001530062325901520195306045458
1Podstawy gospodarki przestrzennej605303030305E
2Geodezja i kartografia605303030305E
3Prawoznawstwo453153015303
4Systemy informacji przestrzennej30430304
5Systemy informacji o terenie30330303
6Budownictwo605303030305E
7Gospodarka nieruchomościami453301530153
8Gospodarowanie odpadami303151515153
9Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456E
10Systemy transportowe305151515155E
11GIS-analizy przestrzenne30230302
12Planowanie przestrzenne9073030303030307E
13Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią6053015153015155
14Infrastruktura transportowa605303030305E
15Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155E
16Zagrożenie powodziowe i infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155E
17Projektowanie urbanistyczne453153015303
18Architektura krajobrazu603303030303E
19Planowanie infrastruktury technicznej603303030303E
20Planowanie infrastruktury transportowej603303030303E
21Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
22Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek6023015153015152
23Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast45245452
24Oceny oddziaływania na środowisko453301530153E
25Kartografia społeczno-ekonomiczna452252025202
26Ekonomika miast i regionów603303030303
27Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych303151515153
28Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego605303030305E
Blok: Blok tematyczny sem.5
29Blok tematyczny WIŚ sem.5
120166060606016
Blok:
30Blok tematyczny WIŚ sem. 6
1801660606060606016
Blok: Blok tematyczny sem.5
31Blok tematyczny sem 5 WA
120167545754516
Blok:
32Blok tematyczne sem.6 WA
1201645453045453016
Blok: Blok tematyczny sem.5
33Blok tematyczy sem.5 WIL
120164575457516
Blok:
34Blok tematyczny sem.6 WIL
120166060606016
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem8023205552522053021
1Seminarium dyplomowe55655252304
2Ochrona własności intelektualnej20220202
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem3150274123057012023075524512015060603075603012075301801053075301651051510530300153006232590152019555626545519030
3150390360390390615700305
Egzaminy172244311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
A5a Mediacje
A6 Zamówienia publiczne w gospodarce przestrzennej

Blok tematyczny WIŚ sem.5
C29a Efektywność systemów wodno-ściekowych
C29b Warunki planowania rozwoju w paśmie rzecznym
C29c Gospodarka wodna
C29d Podstawy klimatologii i hydrologii
C29e Uwarunkowanie przestrzenne inwestycji wodnych oraz komunalnych
C29f Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C29g Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny WIŚ sem. 6
C39a Efektywność inwestycji wodnych
C39b Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim
C39c Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C39d Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym blok tem WIŚ
C39e Transport w planowaniu miast
C39f Transport w planowaniu regionalnym
C39g Komunikacja szynowa w miastach

Blok tematyczny sem 5 WA
C46a Zasady projektowania przestrzeni usługowych
C46b Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C46c Zasady projektowania przestrzeni przemysłu
C46d Zasady projektowania przestrzeni zieleni
C46e Zasady projektowania przestrzeni produkcji rolnej
C46f Ruralistyka i kształtowanie krajobrazu wsi
C46g Zasady projektowania przestrzeni wypoczynku
C46h Projektowanie przestrzeni usługowych i przemysłu
C46i Projektowanie przestrzeni mieszkalnictwa
C46j Projektowanie przestrzeni zieleni
C46k Projektowanie przestrzeni produkcji rolnej
C68 Urbanistyka krajobrazowa

Blok tematyczne sem.6 WA
C57a Zasady projektu planu realizacyjnego
C57b Problematyka projektowania transportu
C57c Problematyka zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

Blok tematyczy sem.5 WIL
C60a Efektywnośc inwestycji transportowych
C60b Efektywność systemów transportowych
C60c Komunikacja autobusowa i mikrobusowa
C60d Komunikacja szynowa w miastach
C60e Uwarunkowania przestrzenne planowania transportu
C60f Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C60g Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny sem.6 WIL
C67a Transport w planowaniu miast małych i średnich
C67b Transport w planowaniu miast dużych
C67c Transport w planowaniu regionalnym
C67d Obsługa transportowa na poziomie wojewódzkim
C67e Transport a rozwój zrównoważony
C67f Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C67g Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym blok tem. WIL
C67h Mobilność miejska