Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Bez specjalności, wybieralny blok specjalnościowy B (Multimedia i poligrafia)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe570442406015010515120156045181204590601526
1Strategie zarządzania przedsiębiorstwem7553030153015215153
2Zaawansowane techniki wytwarzania302151515152
3Projektowanie procesów i oprzyrządowania technologicznego302151515152
4Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych60530301515315152
5Systemy zarządzania cyklem życia wyrobu303151515153E
6Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie455153015305E
7Innowacje i transfer technologii302151515152
8Twórcze rozwiązywanie problemów technicznych302151515152
9Eksploatacja i recykling maszyn7553015303015305
10Metody i narzędzia jakości7573030153030157E
11Zaawansowane systemy pomiarowe453153015303
12Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami453153015303
CPrzedmioty specjalnościowe190306030305515603030551530
1BZaawansowane technologie poligraficzne4521515151515152
2BRejestracja obrazów i animacje komputerowe 3D4531515151515153E
3BObróbka obrazu i efekty specjalne301151515151
4BObróbka dźwięku z elementami akustyki301151515151
5Projekt dyplomowy II15115151
6Seminarium dyplomowe II15215152
7Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe150126060304545301015152
1Metody i narzędzia analizy danych4551515151515155E
2Prognozowanie i symulacja60430301515215152
3Systemy wspomagania decyzji4531515151515153
Razem94090360309024019030165151510575301351545105601530603030551530
940375375190
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d)
A1a Język angielski
A1b Język francuski
A1c Język niemiecki
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne