Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne1881948135536293631827518184184351
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
36361818
2Język obcy (wybór 1 z 2a - 2d)
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
18218182
5Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
91991
6Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
91991
7Ochrona własności intelektualnej8135351
BPrzedmioty kierunkowe77310234254171851129189998279189103693618913999639182681182727920811827135825
1Marketing2739189183
2Wprowadzenie do inżynierii produkcji91991
3Finanse i rachunkowość27391899291
4Rachunek kosztów dla inżyniera18299992
5Zarządzanie produkcją i usługami363181818183
6Systemy jakości2739189183E
7Logistyka w przedsiębiorstwie18299992
8Podstawy nauki o materiałach18499994E
9Materiały inżynierskie18399993
10Podstawy wytrzymałości materiałów2749999994E
11Dokumentacja techniczna18399993
12Podstawy konstrukcji maszyn18399993
13Maszynoznawstwo18299992
14Podstawy metrologii45518189181895E
15Metrologia w procesach wytwarzania2759189185E
16Technologie przetwarzania materiałów2731891893
17Obróbka wiórowa i ścierna2751891895E
18Projektowanie procesów obróbki i montażu365189918995E
19Podstawy obróbek erozyjnych2731891893
20Przyrostowe metody wytwarzania1729449442
21Podstawy programowania obrabiarek CNC18299992
22Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie18299992
23Podstawy automatyki18299992
24Zautomatyzowane systemy wytwarzania18299992
25Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów2729999992
26Układy napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego18299992
27Informatyka w inżynierii produkcji2749189184E
28Podstawy systemów CAD18218182
29Podstawy niezawodności18299992
30Eksploatacja systemów produkcyjnych2739999993E
31Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie27491899292
32Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
18299992
33Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
18299992
34Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
18299992
35Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe1493863189509189941818527932929
1Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych18399993
2Procedury i oprogramowania pomiarowe3651818189392
3Współrzędnościowa technika pomiarowa364189918994
4Organizacja i utrzymanie systemu jakości w laboratoriach pomiarowych367181818187E
5Projekt dyplomowy I92992
6Seminarium dyplomowe I92992
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe351511891082799981279992045459155436914992
1Matematyka6312273618186E9186E
2Statystyka18299992
3Badania operacyjne18399993
4Mechanika ogólna2741891894E
5Termodynamika w inżynierii produkcji2739999993
6Mechanika płynów18399993
7Elektrotechnika i elektronika2731891893
8Fizyka dla inżynierów2741891894
9Podstawy ekonomii3651818992993E
10Podstawy zarządzania2741891894
11Zarządzanie projektami18299992
12Ekologia i zarządzanie środowiskowe2741891894
13Technologie informacyjne18299992
Razem14612106422972161031762799631899183081811818928108724518932117276391830108363636183099182713763030937930
146121620725223423423385
Egzaminy152332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy (wybór 1 z 2a - 2d)
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6c Prawo gospodarcze

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
B32a Budowa i eksploatacja samochodów
B32b Pojazdy szynowe
B32c Wentylacja w procesach produkcyjnych

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
B33a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B33b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
B34a Metody analizy termicznej w technice
B34b Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych