Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 07-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne184189292
1Język obcy
184189292E
BPrzedmioty kierunkowe2343010863184563451827212718718182
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu27327273
2Modelowanie systemów i procesów transportowych2731891893
3Systemy teleinformatyczne w transporcie18399993
4Inżynieria systemów transportowych18399993E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania18299992
6aZastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
18218182
7aWspółczesne materiały konstrukcyjne
91991
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów2751891895E
9aEksploatacja techniczna
18499994E
10aTechnika smarownicza
18299992
11aRegeneracja i recykling
18199991
12aBezpieczeństwo transportu drogowego
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe280511264518464599290369279212799192728
1Modelowanie systemów zrównoważonego transportu18299992E
2Transport multimodalny18299992
3Badania eksploatacyjne18299992
4Systemy zarządzania bezpieczeństwem18199991
5Budowa środków transportu masowego18218182
6Zarządzanie infrastrukturą transportu18299992
7Optymalizacja kosztów w transporcie18299992
8Informatyczne wspomaganie procesów eksploatacji18299992
9Transport materiałów niebezpiecznych18199991
10Modelowanie w niezawodności i diagnostyce2729999992
11Przedmiot wybieralny I
2729999992E
12Przedmiot wybieralny II
18299992
13Przedmiot wybieralny III
18299992E
14Praca przejściowa55
15Seminarium dyplomowe18218182
16Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe18518185
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie18518185E
Razem550902343610836914572274518279301179549279304599372730
550198225127
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Współczesne materiały konstrukcyjne
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Przedmiot wybieralny I
C11a Ekologiczne środki transportu
C11b Energochłonność systemów transportowych

Przedmiot wybieralny II
C12a Procesy zużycia w środkach transportu
C12b Zagadnienia tribologiczne w transporcie

Przedmiot wybieralny III
C13a Certyfikacja i ekspertyzy techniczne
C13b Wartościowanie środków transportu