Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 07-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6aZastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
30230302
7aWspółczesne materiały konstrukcyjne
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9aEksploatacja techniczna
304151515154E
10aTechnika smarownicza
302151515152
11aRegeneracja i recykling
301151515151
12aBezpieczeństwo transportu drogowego
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4605121075307075151521506015451521451515254528
1Modelowanie systemów zrównoważonego transportu302151515152E
2Transport multimodalny302151515152
3Badania eksploatacyjne302151515152
4Systemy zarządzania bezpieczeństwem301151515151
5Budowa środkow transportu masowego30230302
6Zarządzanie infrastrukturą transportu302151515152
7Optymalizacja kosztów w transporcie302151515152
8Informatyczne wspomaganie procesów eksploatacji302151515152
9Transport materiałów niebezpiecznych301151515151
10Modelowanie w niezawodności i diagnostyce4521515151515152
11Przedmiot wybieralny I
4521515151515152E
12Przedmiot wybieralny II
302151515152
13Przedmiot wybieralny III
302151515152E
14Praca przejściowa55
15Seminarium dyplomowe30230302
16Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem91090390601806014575120457530451530195159015451530751515554530
910330375205
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Współczesne materiały konstrukcyjne
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Przedmiot wybieralny I
C11a Ekologiczne środki transportu
C11b Energochłonność systemów transportowych

Przedmiot wybieralny II
C12a Procesy zużycia w środkach transportu
C12b Zagadnienia tribologiczne w transporcie

Przedmiot wybieralny III
C13a Certyfikacja i ekspertyzy techniczne
C13b Wartościowanie środków tansportu