Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 07-09-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe7262799918183279993
1Modelowanie CFD18318183
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
3Wybieralne I
18199991
4Wybieralne II
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe29854904536913681453624936553630
1Wymienniki masy w ochronie środowiska18299992E
2Procesy mechaniczne w ochronie środowiska18299992E
3Bezpieczeństwo zintegrowane18299992
4Pompy sprężarki wentylatory18299992
5Podstawy projektowania urządzeń18399993E
6Praca przejściowa55
7Projektowanie instalacji ochrony środowiska27227272
8Laboratorium z ochrony środowiska27227272
9Zagadnienia niskiej emisji
18299992
10Prawne aspekty ochrony środowiska I
18299992
11Prawne aspekty ochrony środowiska II
18299992
12Przedmioty uzupełniające I
18299992
13Przedmioty uzupełniające II
18299992
14Wybieralne I
18199991
15Wybieralne II
18199991
17Seminarium dyplomowe18218182
21Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
DPrzedmioty podstawowe189307245184597236945927993
1Język obcy
184189292E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18318183
3Metody numeryczne18399993
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych18399993
5Wymiana ciepła18399993E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18399993
7Technologie i maszyny energetyczne II18399993E
8Instalacje grzewcze18299992
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości91991
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18399993
11Mechanika płynów18299992
Razem559901899963541183672369452730108631893630936553630
559189234136
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Rehabilitacja
A1c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C19a Gospodarka odpadami i ochrona gleb
C19b Instalacje oczyszczania ścieków

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C21a Substancje i preparaty chemiczne
C21b Standardy emisyjne w instalacji

Przedmioty uzupełniające I
C1a Pompy ciepła
C12a Przepływy wielofazowe

Zagadnienia niskiej emisji
C9a Ekologiczne aspekty motoryzacji
C9b Ekologiczne spalinowe źródła napędu

Prawne aspekty ochrony środowiska II
C11a Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne
C11a Podstawy prawne ochrony środowiska

Prawne aspekty ochrony środowiska I
C11a Zarządzanie ochroną środowiska
C11b Zagadnienia ekonomiczne w ochronie środowiska

Przedmioty uzupełniające II
C17a Pomiary i monitoring w ochronie środowiska
C17b Oddziaływanie instalacji na środowisko

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski