Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka przestrzenna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 24-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0009semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne2851530195303015603030760330115454
1Język obcy1205120301603301
2Technologie informacyjne30230302
3Geologia, geofizyka i hydrogeologia453153015303
4Wychowanie fizyczne60260301301
5Mediacje303151515153
BPrzedmioty podstawowe40534165903075459060306023151545660305
1Matematyka606303030306E
2Ekonomia454301530154E
3Historia urbanistyki454301530154
4Rysunek techniczny30330303
5Techniki komputerowe w planowaniu przestrzennym30330303
6Grafika inżynierska30330303
7Rysunek planistyczny45445454
8Statystyka302151515152
9Socjologia452301530152
10Geografia ekonomiczna453301530153E
CPrzedmioty kierunkowe216020010302456090705309030306030211204530752415060151052630015300623255015195305945458
1Podstawy gospodarki przestrzennej605303030305E
2Geodezja i kartografia605303030305E
3Prawoznawstwo604303030304
4Systemy informacji przestrzennej30430304
5Systemy informacji o terenie30330303
6Budownictwo605303030305E
7Gospodarka nieruchomościami453301530153
8Gospodarowanie odpadami303151515153
9Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456E
10Systemy transportowe305151515155E
11GIS-analizy przestrzenne30230302
12Planowanie przestrzenne9063030303030306E
13Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią6053015153015155
14Infrastruktura transportowa605303030305E
15Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155E
16Zagrożenie powodziowe i infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155E
17Projektowanie urbanistyczne453153015303
18Architektura krajobrazu603303030303E
19Planowanie infrastruktury technicznej603303030303E
20Planowanie infrastruktury transportowej603303030303E
21Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
22Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek6023015153015152
23Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast45245452
24Oceny oddziaływania na środowisko453301530153E
25Kartografia społeczno-ekonomiczna452252025202
26Ekonomika miast i regionów603303030303
27Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych303151515153
28Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego605303030305E
Blok: Blok tematyczny sem.5
29Blok tematyczny WIŚ sem.5
120166060606016
Blok:
30Blok tematyczny WIŚ sem. 6
120156060606015
Blok: Blok tematyczny sem.5
31Blok tematyczny sem 5 WA
120167545754516
Blok:
32Blok tematyczne sem.6 WA
1201645453045453016
Blok: Blok tematyczny sem.5
33Blok tematyczy sem.5 WIL
120164575457516
Blok:
34Blok tematyczny sem.6 WIL
120166060606016
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem5521205302053021
1Seminarium dyplomowe30430304
2Ochrona własności intelektualnej20220202
3Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem30652711245530120195755220105120609030105903075753018010530753016510515105303001530062325501519530596545519030
3065375375390390615615305
Egzaminy172244311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Blok tematyczny WIŚ sem.5
C29a Efektywność systemów wodno-ściekowych
C29b Warunki planowania rozwoju w paśmie rzecznym
C29c Gospodarka wodna
C29d Podstawy klimatologii i hydrologii
C29e Uwarunkowanie przestrzenne inwestycji wodnych oraz komunalnych
C29f Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C29g Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny WIŚ sem. 6
C39a Efektywność inwestycji wodnych
C39b Infrastruktura wodna w planowaniu regionalnym i miejskim
C39c Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C39d Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C39e Transport w planowaniu miast
C39f Transport w planowaniu regionalnym
C39g Komunikacja szynowa w miastach

Blok tematyczny sem 5 WA
C46a Zasady projektowania przestrzeni usługowych
C46b Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C46c Zasady projektowania przestrzeni przemysłu
C46d Zasady projektowania przestrzeni zieleni
C46e Zasady projektowania przestrzeni produkcji rolnej
C46f Ruralistyka i kształtowanie krajobrazu wsi
C46g Zasady projektowania przestrzeni wypoczynku
C46h Projektowanie przestrzeni usługowych i przemysłu
C46i Projektowanie przestrzeni mieszkalnictwa
C46j Projektowanie przestrzeni zieleni
C46k Projektowanie przestrzeni produkcji rolnej

Blok tematyczne sem.6 WA
C57a Zasady projektu planu realizacyjnego
C57b Problematyka projektowania transportu
C57c Problematyka zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

Blok tematyczy sem.5 WIL
C60a Efektywnośc inwestycji transportowych
C60b Efektywność systemów transportowych
C60c Komunikacja autobusowa i mikrobusowa
C60d Komunikacja szynowa w miastach
C60e Uwarunkowania przestrzenne planowania transportu
C60f Zasady projektowania przestrzeni mieszkalnictwa
C60g Zasady projektowania przestrzeni zieleni

Blok tematyczny sem.6 WIL
C67a Transport w planowaniu miast małych i średnich
C67b Transport w planowaniu miast dużych
C67c Transport w planowaniu regionalnym
C67d Obsługa transportowa na poziomie wojewódzkim
C67e Transport a rozwój zrównoważony
C67f Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C67g Gospodarowanie odpadami w planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
C67h Mobilność miejska