Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 02-11-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3453518930126151525415511010515452015153
10Technologia robót remontowych15296962
11Organizacja i kierowanie budową303151515153E
12Teoria decyzji i zarządzania302151515152E
13Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania455301530155E
14Zarządzanie firmą budowlaną304151515154E
15Zarządzanie strategiczne302151515152
16Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
17Przetargi, negocjacje, umowy15215152
18Marketing w budownictwie304151515154E
19Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
20Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie303151515153
21Wycena nieruchomości303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem552330101530101523
22Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
30330303
23Seminarium dyplomowe15115151
24Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6469034515452261590151560208415812010515452066401530
646180180165121
Egzaminy114331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1c Zarządzanie nieruchomościami
E1d Monitorowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
E1e Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego
E1f Charakterystyki techniczno-ekonomiczne wybranych elementów obiektów budowlanych
E1g Zamówienia publiczne na roboty budowlane