Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 02-11-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102910515906015451530301015154
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami, przetargi i kontrakty w budownictwie304151515154E
DPrzedmioty specjalnościowe3603518045135151527545107545602015153
10Fundamenty specjalne303151515153
11Mosty II30230302
12Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych304151515154E
13Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne303151515153
14Technologia robót remontowych303151515153E
15Teoria decyzji i zarządzania4551515151515155E
16Organizacja i kierowanie budową302151515152
17Systemy informacyjne i komputerowego wspomagania zarządzania455153015305
18Ekonomika budownictwa II303151515153E
19Zarządzanie i marketing w fimie budowlanej303151515153
20Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem5522151510151515101522
21Przedmioty uzupełniające do doplomów
302151515152
22Seminarium dyplomowe15115151
23Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem6619032130602351590151560201057520754560205115401530
661180180180121
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do doplomów
E1a Technologia remontów i modernizacji