Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 02-11-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne61661
1Elementy ochrony własności intelektualnej II61661
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3453518015150151527545107515752015153
10Technologia prefabrykacji betonowej15115151
11Dynamika budowli304151515154E
12Modelowanie konstrukcji i ustroje powierzchniowe302151515152
13Podstawy projektowania i niezawodności302151515152
14Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne304151515154E
15Fundamentowanie II302151515152
16Konstrukcje betonowe specjalne, sprężone i prefabrykowane4571530151306E
17Konstrukcje metalowe specjalne303151515153
18Konstrukcje drewniane II303151515153
19Wybrane konstrukcje przemysłowe303151515153
20Mosty II454301530154
EPrzedmioty związane z dyplomem5523151510151515101523
21Przedmioty związane z dyplomami
303151515153
22Seminarium dyplomowe15115151
23Przygotowanie pracy dyplomowej1019101019
Razem646903213015152501590151560201057520751575205115401530
646180180165121
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej