Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne171216899491833618618218218423944
1Trening osobowości
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe67590315452341854936918181336369549631663945915549369914549279181818995
1Podstawy konstrukcji maszyn8111369991818995189996E
2Dynamika maszyn2739999993
3Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn18299992
4Grafika inżynierska2749189184
5Teoria mechanizmów i maszyn18299992
6Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne18299992
7Podstawy nauki o materiałach18399993
8Materiały inżynierskie456182718276E
9Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I72836361818418184
10Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II45527189921893
11Projektowanie procesów technologicznych2739189183
12Termodynamika366189918996E
13Źródła i systemy konwersji energii18299992
14Elektrotechnika2731891893
15Elektronika18299992
16Podstawy automatyki18399993E
17Roboty i manipulatory18299992
18Metrologia18299992
19Miernictwo cieplne i maszynowe18318183
20Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia18399993
21Urządzenia i systemy ochrony środowiska18299992
22Mechanika i konstrukcje
18299992
23Środki transportu
18299992
24Przetwarzanie energii
18299992
25Technologia maszyn
18299992
26Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe1854281963951827279459279129951821
1Budowa samochodów366181818186E
2Badania samochodów18299992
3Teoria ruchu samochodu18399993E
4Eksploatacja samochodów2731891893E
4bPodstawy modelowania 3D CAD91991
5Technologia samochodów18399993E
6Silniki spalinowe18399993E
7Elektrotechnika i elektronika samochodowa18399993
8Seminarium dyplomowe18318183
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe40557198108364518631818145436915453691227182718139183
1Matematyka9014543636189E18185E
2Fizyka366189918996E
3Mechanika ogólna63936271894E18185E
4Wytrzymałość materiałów90133618181818185E1818188E
5Mechanika płynów365918991895E
6Technologie informacyjne18299992
7Informatyka18299992
8Metody obliczeniowe dla inżynierów18299992
9Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M12739189183
10Bezpieczeństwo pracy w przemyśle91991
Razem143621066226133372773110845181818301265445309963639309045722730902763279309918541818305091853130
1436207225234234216207113
Egzaminy18243243
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Trening osobowości
A2a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A2b Trening rozwoju emocjonalnego

Etyka, psychologia i socjologia
A5a Etyka zawodowa inżyniera
A5b Psychologia i socjologia pracy

Podstawy przedsiębiorczości
A5a Ekonomika przedsiębiorstw
A5b Podstawy inwentyki
A5c Podstawy zarządzania

Prezentacja
A10a Komunikacja interpersonalna
A10b Autoprezentacja
A10c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A13a Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A13b Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Mechanika i konstrukcje
B22a Biomechanika inżynierska
B22b Inżynierskie zastosowania systemu MES (M3)
B22c Mechanika współczesnych materiałów (M3)
B22d Nieliniowa mechanika materiałów (M1)
B22e Metody optymalnego projektowania pojazdów szynowych (M8)
B22f Wprowadzenie do optymalnego projektowania elementów konstrukcji (M1)

Przetwarzanie energii
B24d Podstawy metod CFD (M5)
B33a Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja
B33b Maszyny i urządzenia energetyczne
B33c Silniki spalinowe

Środki transportu
B30a Maszyny robocze i urządzenia transportowe
B30b Pojazdy samochodowe
B30c Środki transportu szynowego

Technologia maszyn
B36a Obróbka hybrydowa
B36b Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
B36c Współrzędnościowe systemy pomiarowe
B36d Zastosowanie metod analizy termicznej w technice