Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Urbanistyka i transport 2016/17
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 09-02-2018
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: GPsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne999
1WF999
BPrzedmioty podstawowe13510762237532215623224
2Teoria systemów15187871
3aKształtowanie i ochrona środowiska303151515153E
3bOchrona i kształtowanie środowiska miejskiego303151515153E
3cOchrona dziedzictwa kulturowego15187871
4aTeoria organizacji i zarządzania301151515151
4bZagadnienia społeczne, partycypacja społeczna, zarządzanie projektami15115151
CPrzedmioty kierunkowe3002012129301203914582153010513152
5Gospodarka przestrzenna UE15115151
6aMarketing terytorialny (WIL)81881
6bMarketing terytorialny (WA)2217157151
7aPolityka regionalna (WIL)15187871
7bPolityka regionalna (WA)303151515153E
8aProcedury wykonywania dokumentów planistycznych451153015301
8bUwarunkowania prawne i społeczne w ochronie krajobrazu kulturowego15215152
9aPlanowanie rozwoju miast (WIL)15287872
9bPlanowanie rozwoju miast (WA)1207309030907E
10Modele w gospodarce przestrzennej15115151
DPrzedmioty specjalnościowe300261732215157575151530106822301130155
11Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe15115151
12Oddziaływanie drgań od infrastruktury transportowej na otoczenie15115151
13Ochrona powierzchni na terenach górniczych15115151
14Smart cities - energooszczędne projektowanie miast302151515152
15Inżynieria wiatrowa301151515151
16BIM w infrastrukturze15187871
17Wizualizacja przestrzeni transportowej i urbanistycznej15215152
18Logistyka miejska w gospodarce przestrzennej304151515154E
19Inżynieria ruchu w obszarach miejskich15215152
20Plany zrównoważonej mobilności miejskiej303151515153E
21Planowanie transportu w terenach zdegradowanych/zamkniętych/rewitalizowanych303151515153E
22Historia urbanistyki współczesnej15215152E
23Techniki komputerowe w Gospodarce Przestrzennej15115151
24Morfologia urbanistyczna15115151
25Wiedza o architekturze i urbanistyce15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem40211030103021
26Seminarium dyplomowe30130301
27Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
FPrzedmioty wybieralne150134530753015759152152
28Przedmiot wybieralny - grupa 1
302151515152
29Przedmiot wybieralny - grupa 2
15215152
30Przedmiot wybieralny - grupa 3
15215152
31Przedmiot wybieralny - grupa 4
756156015606E
32Przedmiot wybieralny - język obcy
15115151
Razem9349041511245153173019751151512030173523015730459403030
934398412124
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny - grupa 1
F1a Obsługa obszarów miejskich transportem publicznym
F33 Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich

Przedmiot wybieralny - grupa 2
F1b Węzły przesiadkowe w planowaniu miasta
F34 Projektowanie infrastruktury drogowej

Przedmiot wybieralny - grupa 3
F3a Środowisko mieszkaniowe
F3b Zasady projektowania mieszkalnictwa

Przedmiot wybieralny - grupa 4
F5a Projektowanie urbanistyczne obszarów śródmiejskich
F5b Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Przedmiot wybieralny - język obcy
F7a Język obcy + el. j. zawodowego