Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe37538180156515100151526035251075151560203015156
10Instalacje CO i wentylacyjne304151515154
11Instalacje inteligentne budynku304151515154E
12Podstawy elektrotechniki i elektroniki302151515152
13Mechatronika i analiza sygnału303151515153
14Niezawodność systemów302151515152
15Technika mikroprocesorowa303151515153E
16Systemy sterowania w budynku30215510155102
17Sterowanie konstrukcją budowlaną304151515154E
18Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
19Dynamika budowli (Aktywne i pasywne tłumienie)303151515153
20Diagnostyka konstrukcji budowlanych15215152
21Badania doświadczalne budowli15115151
22Inżynierskie programy komputerowe15215152
23Systemy zarządzania automatyką w budynku303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem1520151520
24Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
25Praca dyplomowa1919
Razem639903005465301909015151545209035552075151560204524153030
639180180165114
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS