Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Kataliza w Technologii Organicznej i Procesach Rafineryjnych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_KTOiPR Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012609030456030915303
4ST-2 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_KTOiPR - Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2 Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_KTOiPR Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2 Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_KTOiPR Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe42034105120154513575756016304515451045308
14ST-2_KTOiPR Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_KTOiPR Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjnym15115151
16ST-2_KTOiPR Paliwa alternatywne (biopaliwa)605154515455E
17ST-2_KTOPR Nowa baza surowcowa dla przemysłu chemicznego15115151
18ST-2_KTOPR Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów454153015304E
19ST-2_KTOPR Nowoczesne materiały nanostrukturalne w procesach katalitycznych15115151
20ST-2_KTOPR Katalizatory w technologiach małotonażowych302151515152
21ST-2_KTOPR Elementy katalizy homogenicznej605154515455E
22ST-2_KTOPR Modelowanie molekularne w katalizie4531515151515153
23przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
24ST-2_KTOiPR Seminarium dyplomowe30430152152
25ST-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090285302101575285165135105301203075153013530454530
90040540590
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1f ST-2_12h - Polymer Additives
C1g ST-2_12i - Fotochemia stosowana
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1n ST-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 ST-2_KTOiPR(w) Projektowanie nowych katalizatorów
D9a ST-2_KTOiPR(w) Nowe trendy w katalizie przemysłowej
D9b ST-2_KTOiPR(w) Petrochemia
D9d ST-2_KTOiPR(w) Fizykochemia adsorbentów i katalizatorów stosowanych w przemyśle naftowym
D9e ST-2_KTOiPR(w) Metale szlachetne w katalizie
D9f ST-2_KTOiPR(w) Wodór jako paliwo - technologie wytwarzania i użytkowania
D24 ST-2_KTOiPR(w) Katalityczne i niekatalityczne metody syntezy nitrozwiązków
D25 ST-2(w) Kataliza w syntezie totalnej