Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_TSGO Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_TSGO Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2 Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_TSGO Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2 Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_TSGO Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe42034105165451059030451615135301045308
14ST-2_TSGO Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_TSGO Alternatywne surowce przemysłowe i odpady15315153E
16ST-2_TSGO Zastosowanie odpadów jako surowców przemysłowych60260602
17ST-2_TSGO Wybrane zagadnienia biotechnologii w ochronie środowiska30330303
18ST-2_TSGO Praktyczne zastosowania i analiza odpadów pochodzenia biologicznego30230302
19ST-2_TSGO Gospodarka surowcami i odpadami606303030306E
20ST-2_TSGO Analityka środowiskowa i przemysłowa II604154515454E
21ST-2_TSGO Wybrane zagadnienia z chemii ciała stałego - proekologiczne materiały302151515152
22przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
23ST-2_TSGO Seminarium dyplomowe30430152152
24ST-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem9009028530285752251801206030105301653012030454530
90036045090
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1d ST-2_12e Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C1e ST-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C1f ST-2_12h - Polymer Additives
C1g ST-2_12i - Fotochemia stosowana
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1n ST-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1s ST-2_12w - Wybrane czystsze technologie
C1t ST-2_12y Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
C1u ST-2_12z - Raport badawczy
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C1w ST-2_12zb - Sześć sigma
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II
C12v ST-2_12zc REACH w praktyce przemysłowej

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1a ST-2_19k_Materiały kompozytowe
D1b ST-2_19j_Zielona chemia
D1c ST-2_19i_Statystyczna analiza wyników badań
D1d ST-2_19h_Chemia ciała stałego – wybrane zagadnienia
D1f ST-2_19f_Monitoring zanieczyszczeń wód i powietrza
D1g ST-2_19e_System zarządzania jakością w laboratorium
D1i ST-2_19c_Metody oceny ekologicznej i LCA
D1k ST-2_19a_Chemometria II
D1l ST-2_19l Podstawy elektochemicznej spektroskopii impendancyjnej
D1m ST-2_19m Zanieczyszczenia przemysłowe i ich usuwanie
D22 IPS2015_Wybrane technologie nowoczesnych paliw
D23 ST-2(w) Kataliza w syntezie totalnej