Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 27-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3902713521045603015875303011302603603
1SB-1 Wychowanie fizyczne60260301301
2SB-1 Język obcy1208120302302302302
3SB-1 Terminologia techniczna w języku obcym30230302
4SB-1 Technologia informacyjna302151515152
5SB-1 Podstawy bioinformatyki30430304
6SB-1 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej15115151
7SB-1 Zagrożenia ekologiczne BHP i ergonomia15115151
8SB-1 Ekonomia30230302
9przedmioty humanistyczne I
30330303
10przedmioty humanistyczne II
30230302
BPrzedmioty podstawowe79565315135210151201206015216060301345157515301345603093060615303
11SB-1 Matematyka12011606045307E15304E
12Wybrane działy matematyki stosowanej
302151515152
13SB-1 Fizyka6073015153015157E
14SB-1 Biofizyka453301530153E
15SB-1 Podstawy chemii456301530156E
16SB-1 Chemia nieorganiczna303151515153E
17SB-1 Chemia organiczna90730154530154E453
18SB-1 Chemia analityczna90630601530315303E
19SB-1 Chemia fizyczna90745153015153E30304E
20SB-1 Podstawy biologii komórki15115151
21Przedmioty wybieralne
18012156010530230230245315303
CPrzedmioty kierunkowe87070390753153060151154561051530151053010515187530601530156060301215153
21SB-1 Podstawy zarządzania jakością15115151
22SB-1 Grafika inżynierska45445454
23SB-1 Ekologia i przemysł15115151
24SB-1 Podstawy genetyki15215152E
25SB-1 Genomika I45445454E
26SB-1_Biochemia906306030606E
27SB-1 Podstawy technologii chemicznej9063030303030306E
28SB-1 Podstawy technologii biopolimerów453301530153
29SB-1 Surowce i procesy biotechnologiczne7553030153030155E
30SB-1 Podstawy bioanalityki605154515455E
31SB-1 Mikrobiologia przemysłowa453301530153
32SB-1 Podstawy inżynierii chemicznej6063015153015156E
33SB-1 Podstawy bioinżynierii303151515153
34SB-1 Podstawowe metody badania związków chemicznych304151515154
35SB-1 Podstawy inżynierii bioreaktorów30430304E
36Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
906306030606
37Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
60460302302
38SB-1 Bioremediacja302151515152
39SB-1_Praktyka11
DPrzedmioty specjalnościowe450321652854545660135156010511
40Projektowanie procesów biotechnologicznych
453301530153
41Wybrane procesy biotechnologiczne
18013751053030415455E30304
42Gospodarka odpadami w biotechnologii
120960601515215153E30304
43Przedmioty wybieralne specjalnościowe
1057105604453
EPrzedmioty związane z dyplomami1516151516
44SB-1 Seminarium dyplomowe15115151
45SB-1 Praca dyplomowa1515
Razem25202101005420525603048019590151530150907530301506010515303015090165153030150906015135301359016530751512030
2520315345360450450390210
Egzaminy20343433
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


przedmioty humanistyczne II
A1a SB-1_06a Organizacja i zarządzanie
A1b SB-1_06b Komunikacja interpersonalna
A1c SB-1_06c Elementy prawa cywilnego i ochrona własności intelektualnej
A1d SB-1_06d Podstawy marketingu
A1e SB-1_06e Strategia rozwoju firmy
A1f SB-1_06f Zarządzanie strategiczne
A1g SB-1_06g Socjologia
A1h SB-1_06h Efektywne zarządzanie czasem
A1i SB-1_06j Metodyka studiowania - zarządzanie wiedzą
A1j SB-1_06l Trening twórczego myślenia
A1k SB-1_06m Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1l SB-1_06n Encyklopedia prawa
A1m SB-1_06o Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
A1n SB-1_06p Zarządzanie i marketing
A1o SB-1_06r Historia chemii
A1p SB-1_06s Historia przemysłu naftowego w Polsce
A1q SB-1_06t Muzyczny kanon chemika
A1r SB-1_06k Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej

przedmioty humanistyczne I
A5a SB-1_05a Filozofia
A5b SB-1_05b Etyka

Przedmioty wybieralne
B1 SB-1 Rachunek operatorowy
B1 SB-1 Biostatystyka
B1 SB-1 Produkty pszczele
B1 SB-1 Chemia biokoordynacyjna I
B1 SB-1_19b22_Biotechnologia w farmacji
B2 SB-1 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych
B3 SB-1 Statystyka praktyczna
B11a SB-1_19a01 Metody oczyszczania związków organicznych
B11b SB-1_19a02 Techniki laboratoryjne w chemii organicznej
B11c SB-1_19b01 Aminokwasy peptydy i białka
B11d SB-1_19b02 Węglowodany
B11f SB-1_19b04 Chemia surowców naturalnych
B11g SB-1_19b06 Składniki biolog. czynne w prod. kosmetycznych
B11i SB-1_19b12 Toksykologia
B11j SB-1_19b15 Funkcjonalne dodatki do żywności
B11k SB-1_19b17 Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
B11l SB-1_19b18 Witaminy
B11o SB-1_19b21 Produkty i odpady spożywcze
B11p SB-1_19c01 Koloidy w układach biologicznych
B11q SB-1_19c02 Wybrane zagadnienia z chemii biofizycznej
B11r SB-1_19d01 Metody badania związków chemicznych
B11t SB-1_19d03 Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
B22 SB-1 Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska
B23 SB-1 Podstawy racjonalnego żywienia i higieny żywności
B24 SB-1 Bibliografia i bazy danych w pigułce

Wybrane działy matematyki stosowanej
B2a SB-1_08a Wybrane działy matematyki stosowanej
B2b SB-1_08b Wybrane działy matematyki stosowanej

Procesy rozdziału produktów biotechnologicznych
C10a SB-1_31a Fizykochemia emulsji
C10b SB-1_31b Zasady rozdzielania mieszanin
C10c SB-1_31c Podstawy rozdziału bioproduktów
C10d SB-1_31d Membranowe techniki w biotechnologii
C10e SB-1_31e Aparatura w inżynierii bioprocesów

Wybrane działy inżynierii bioprocesowej
C19a SB-1_36a Suszenie bioproduktów
C19b SB-1_36b Symulacja procesów technologicznych
C19c SB-1_36c Transport masy i energii w układach biologicznych
C19e SB-1_36e Hydrodynamika bioreaktorów
C34 SB-1(w) Podstawy reologii
C40 SB-1(w) Ćwiczenia rachunkowe z podstaw inżynierii bioreaktorów

Wybrane procesy biotechnologiczne
D1b SB-1_38b Technologia produktów małotonażowych
D1d SB-1_38d Perspektywy biotechnologicznych metod otrzymywania energii i surowców energetycznych
D1e SB-1_38e Podstawy biotechnologii przemysłowej
D1g SB-1_38g Technologia produkcji spożywczej
D1i SB-1_38i Zastosowania mikrobiologii w przemyśle
D1j SB-1_38j Biopolimery w medycynie i farmacji
D1k SB-1_38k Bioprodukty
D1l SB-1_38l Biomateriały w chirurgii kostnej

Przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1b SB-1_40b ChemCAD w projektowaniu technologicznym
D1d SB-1_40d Biomateriały
D1g SB-1_40g Chemometria I
D1h SB-1_40h Techniki chromatograficzne w chemii produktów naturalnych
D1i SB-1_40j Zastosowania biomateriałów
D1j SB-1_40l Biozagrożenia w przemyśle
D1k SB-1_40i Toksykologia i ekotoksykologia
D24c SB-1_37c Podstawy projektowania bioreaktorów

Gospodarka odpadami w biotechnologii
D2a SB-1_39a Chemia i biochemia środowiska
D2b SB-1_39b Zagospodarowanie odpadów pochodzenia biologicznego
D2d SB-1_39d Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
D44 SB-1_39 Przemysłowe zastosowania biologicznych metod oczyszczania ścieków i gospodarka osadami ściekowymi

Projektowanie procesów biotechnologicznych
D24a SB-1_37a Bioprocesy w ochronie środowiska
D24b SB-1_37b Projektowanie procesów biotechnologicznych