Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 16-03-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne91991
1WF91991
BPrzedmioty podstawowe303151515153
2Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
3Wytrzymałość materiałów II304151515154E
4Mechanika budowli II305151515155E
5Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
6Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
7Konstrukcje betonowe II305151515155E
8Konstrukcje metalowe II305151515155E
9Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3753816030201515015152556510753060201520256
10Mechanika kompozytów303151515153E
11Reologia15215152
12Modelowanie konstrukcji15115151
13Ustroje powierzchniowe303151515153
14Dynamika budowli1511051051
15Interakcja budowli z podłożem303151515153E
16Konstrukcje betonowe specjalne i sprężone304151515154
17Konstrukcje metalowe specjalne304151515154
18Wpływy środowiskowe na budowle1525105102
19Mechanika zniszczenia302151515152
20Mosty II303151515153
21Optymalizacja konstrukcji304151515154E
22Metody matematyczne w mechanice15115151
23Diagnostyka konstrukcji budowlanych303151515153
24Inżynierskie programy komputerowe15115151
25Badania doświadczalne budowli15115151
EPrzedmioty związane z dyplomem1520151520
26Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
27Praca dyplomowa1919
Razem639902806920302409015304520859520753060203024204030
639180180165114
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS