Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Fizyka techniczna          Specjalność: Nowoczesne materiały i nanotechnologie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: FTsemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne7563045302151303
1English in Physics and Technology30230302
2Samodzielna działalność gospodarcza30330303
3Wychowanie fiz.15115151
BPrzedmioty podstawowe1209301545151530154515159
1Komputerowe wspomaganie eksperymentu4531515151515153E
2Pracownia specjalistyczna45345453
3Analiza danych303151515153
CPrzedmioty kierunkowe34526195756015603030813545301518
1Mechanika mikroświata604303030304E
2Alternatywne źródła energii453301530153
3Zjawiska nieliniowe i fraktale302151515152
4Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej15215152
5Fizyka fazy skondensowanej II454301530154E
6Optyka współczesna604303030304E
7Modelowanie komputerowe604303030304E
8Adaptacjyjne metody numeryczne303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe270219030301510545153060114515154510
1Komput. proj.strukt. molek.453301530153
2Fizyka powierzchni i cienkich warstw605303030305
3Półprzewodnikowe ogniwa słoneczne4531515151515153
5Technologia LED4541515151515154E
6Lio- i termotropowe ciekłe kryszt.453153015303
7Wygrane zagadnienia nanomechaniki303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem60233030303023
1Wykład monograficzny30230302
2Seminarium dyplomowe30630306
3Praca dyplomowa1515
FPrzedmioty wybieralne605451515130154
1Elementy teorii grup15115151
2Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
454301530154
Razem930904201357510560135135756075753019560153030453090301530
930420375135
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne specjalistyczne sem.3
F1a Przejścia fazowe w magnetykach
F1b Struktura elektronowa ciał stałych