Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Nanotechnologie i Nanomateriały          Specjalność: Technologie Nanomateriałowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Nsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne75615151530151515415152
1NANO-2_01 - Angielska terminologia techniczna II30230151151
2NANO-2_02 - Komputerowe wspomaganie eksperymentu303151515153
3NANO-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe1501275301530453015830304
4NANO-2_04 - Analiza danych303151515153
5NANO-2_05 - Fizyka współczesna605303030305E
6NANO-2_06 - Fizyka faz skondensowanych604303030304E
CPrzedmioty kierunkowe34524150459030306030157901575303017
7NANO-2_03 - Pracownia specjalistyczna45345453
8NANO-2_07 - Metody numeryczne1208453045303015515303E
9NANO-2_08 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153
10NANO-2_09 - Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30230302
11NANO-2_10 - Modelowanie procesów technologicznych30230302
12NANO-2_11 - Podstawy biotechnologii30230302
13NANO-2_12 - Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
14wybieralne kier. technol. chem. (wyb)
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe300244575451354575451160545308
15NANO-2_14TN - Projekt technologiczno-procesowy45645456
16NANO-2_15TN - Fizykochemia nanomateriałów II604154515454E
17NANO-2_16TN - Technologia nanomateriałów604303030304E
18NANO-2_17TN - Biomateriały30330303
19przedmioty wybieralne specjalnościowe
1057105453302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
20NANO-2_TN - Seminarium dyplomowe30430152152
21NANO-2_TN Praca dyplomowa magisterska2020
Razem900902859018015752551656010515603012030753015030454530
90040540590
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kier. technol. chem. (wyb)
C1b NANO-2_13b Reakcje i przemiany w ciele stałym

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1a NANO-2_18a Polimery w elektronice
D1b NANO-2_18b Materiały kompozytowe