Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4041010201010210102
1NT-2_01_PTN Angielska terminologia techniczna II20220101101
2NT-2_02 - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska10110101
3NT-2 Wychowanie fizyczne10110101
BPrzedmioty podstawowe1001240603045910153
4NT-2_03 - Wybrane działy chemii organicznej253101510153
5NT-2_04 - Wybrane działy chemii nieorganicznej253101510153
6NT-2_05 - Wybrane działy chemii analitycznej253101510153
7NT-2_06 - Wybrane działy chemii fizycznej253101510153
CPrzedmioty kierunkowe16016951530203036515302013
8NT-2_07 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9NT-2_09_PTN - Modelowanie procesów technologicznych30230302
9NT-2_08 - Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
11NT-2_10 - Podstawy biotechnologii30230302
11NT-2_11_PTN - Ochrona środowiska w technologii chemicznej20220202
12wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
20420204
DPrzedmioty specjalnościowe28034601303060407020162060201030208
13NT-2_13_PTN - Projekt technologiczno - procesowy30630306
14NT-2_14_PTN - Proekologiczne technologie nieorganiczne II404103010304E
15NT-2_15_PTN - Biotechnologia i chemia środowiska II506104010406E
16NT-2_16_PTN - Gospodarka surowcami i odpadami II405202020205E
17NT-2_17_PTN - Analityka środowiskowa i przemysłowa II404103010304E
18NT-2_18_PTN - Fizykochemia ciała stałego203101010103
19Wybrane przedmioty specjalnościowe
60660202202202
EPrzedmioty związane z dyplomami2024201021022
20NT-2_20_PTN - Seminarium dyplomowe20420102102
23NT-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem6009020525190601201101153030952575306030303030
60025528560
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C4a NT-2_12a Związki heteroaromatyczne
C4c NT-2_12c - Toksykologia
C4g NT-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C4h NT-2_12h - Polymer Additives
C4i NT-2_12i - Fotochemia stosowana
C4k NT-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C4l NT-2_12m - Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C4m NT-2_12n - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C4n NT-2_12o Aspekty fizykochemiczne przeróbki surowców mineralnych i odpadowych
C4o NT-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej

Wybrane przedmioty specjalnościowe
D8a NT-2_19a_PTN - Chemometria II
D8c NT-2_19c_PTN - Metody oceny ekologicznej i LCA
D8d NT-2_19e_PTN - System zarządzania jakością w laboratorium
D8e NT-2_19f_PTN - Monitoring zanieczyszczeń wód i powietrza
D8f NT-2_19h_PTN - Chemia ciała stałego - wybrane zagadnienia