Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologia Ropy i Gazu
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_01_TRG - Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2_02 - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012609030456030915303
4ST-2_03 - Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2_04 - Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2_05 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_06_TRG - Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2_07 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2_08 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_09_TRG - Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2_10 - Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_11_TRG - Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203410513545459060754530164560301045308
14ST-2_13_TRG - Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_14_TRG - Technologia ropy i gazu165133013515757E15606E
16ST-2_15_TRG - Paliwa alternatywne (biopaliwa)15115151
17ST-2_16_TRG Komputerowe modelowanie procesów przerobu ropy naftowej45345453
18ST-2_17_TRG - Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjnym15215152
19ST-2_18_TRG - Magazynowanie transport i dystrybucja produktów naftowych30230302
20ST-2_19_TRG - Tribologia i technika smarownicza15115151
21przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
22ST-2_TRG Seminarium dyplomowe30430152152
23ST-2_22 - Praca dyplomowa2020
Razem9009028530225457524015013545753013530903012030454530
90040540590
Egzaminy312
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1d ST-2_12e Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C1e ST-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C1f ST-2_12h - Polymer Additives
C1g ST-2_12i - Fotochemia stosowana
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1k ST-2_12m - Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C1l ST-2_12n - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C1n ST-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1s ST-2_12w - Wybrane czystsze technologie
C1t ST-2_12y Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
C1u ST-2_12z - Raport badawczy
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C1w ST-2_12zb - Sześć sigma
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II
C12v ST-2_12zc REACH w praktyce przemysłowej

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 ST-2_Kierunki rozwoju i praktyczne problemy eksploatacyjne nowoczesnych olejów smarowych
D9a ST-2_20a_TRG - Chemia dodatków uszlachetniających
D9b ST-2_20b_TRG Petrochemia
D9d ST-2_20d_TRG Fizykochemia adsorbentów i katalizatorów stosowanych w przemyśle naftowym
D9e ST-2_20e_TRG - Stałe węglowodory naftowe
D9f ST-2_20f_TRG Wodór jako paliwo - technologie wytwarzania i użytkowania
D22 IPS2015_Wybrane technologie nowoczesnych paliw