Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Technologia Polimerów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 25-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4041010201010210102
1NT-2_01_TTSz Angielska terminologia techniczna II20220101101
2NT-2_02 - Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska10110101
3NT-2 Wychowanie fizyczne10110101
BPrzedmioty podstawowe1001240603045910153
4NT-2_03 - Wybrane działy chemii organicznej253101510153
5NT-2_04 - Wybrane działy chemii nieorganicznej253101510153
6NT-2_05 - Wybrane działy chemii analitycznej253101510153
7NT-2_06 - Wybrane działy chemii fizycznej253101510153
CPrzedmioty kierunkowe16016951530203036515302013
8NT-2_07 - Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9NT-2_08 - Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10NT-2_09_TTSz - Modelowanie procesów technologicznych30230302
11NT-2_10 - Podstawy biotechnologii30230302
12NT-2_11_TTSz - Ochrona środowiska w technologii chemicznej20220202
13wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
20420204
DPrzedmioty specjalnościowe28034501403060309020162050201030208
14NT-2_13_TTSz - Projekt technologiczno-procesowy30630306
15NT-2_14_TTSz - Chemia polimerów II505104010405E
16NT-2_15_TTSz - Technologia polimerów405103010305E
17NT-2_16_TTSz - Technologia tworzyw kondensacyjnych404103010304E
18NT-2_17_TTSz - Fizykochemia polimerów II304102010204E
19NT-2_18_TTSz - Przetworstwo tworzyw sztucznych304102010204E
20Wybrane przedmioty specjalnościowe
60660202202202
EPrzedmioty związane z dyplomami2024201021022
21NT-2_20_TP - Seminarium dyplomowe20420102102
23NT-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem6009019525200601201001353030952565306030303030
60026527560
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C4a NT-2_12a Związki heteroaromatyczne
C4b NT-2_12b - Wstęp do technologii materiałów wybuchowych
C4c NT-2_12c - Toksykologia
C4g NT-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C4h NT-2_12h - Polymer Additives
C4i NT-2_12i - Fotochemia stosowana
C4k NT-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C4l NT-2_12m - Chemia nieorganiczna pierwiastków przejściowych
C4m NT-2_12n - Reakcje i przemiany w ciele stałym
C4o NT-2_12p Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej

Wybrane przedmioty specjalnościowe
D8a NT-2_19a_TTSz - Nowe kierunki zastosowań tworzyw sztucznych
D8b NT-2_19b_TTSz - Polimery specjalne
D8c NT-2_19c_TTSz Metody komputerowe analizy i symulacji polireakcji
D8d NT-2_19d_TTSz - Elastomery
D8e NT-2_19e_TTSz - Metody modyfikacji polimerów
D8f NT-2_19f_TTSz - Polimery w elektronice
D8g NT-2_19g_TTSz Alternatywne metody syntezy w technologii chemicznej