Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 06-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne605303015303152
1Język angielski30330151152E
2Propedeutyka pracy naukowej15115151
3Psychologia negocjacji i kierowanie zespołem15115151
BPrzedmioty kierunkowe480371801522560751590301790120301815152
1Modelowanie i symulacja453153015303
2Zaawansowane techniki programowania obiektowego6051530151530155E
3Akwizycja i analiza danych doświadczalnych4551515151515155E
4Metody komputerowego wspomagania w bioinżynierii302151515152
5Wirtualizacja w systemach informatycznych302151515152
6Techniki multimedialne453153015303
7Symulacja komputerowa systemów ciągłych i dyskretnych302151515152
8Technologie internetowe302151515152
9Projekt zespołowy30430304
10Ochrona własności intelektualnej dla informatyków302151515152
11Przedmiot wybieralny 1
453153015303
12Przedmiot wybieralny 2
302151515152
13Przedmiot wybieralny 3
302151515152
CPrzedmioty specjalnościowe21036309060303060830603028
14WYBIERALNE BLOKI: A) Sieci komp. i b. d., B) Sys. CAD i prz. obr., C) Sys. mob. i inter.
1801430906030608E30606
15Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe15012604515151545301515151015152
1Problemy społeczne i zawodowe informatyki15115151
2Algorytmy decyzyjne i teoria złożoności302151515152
3Metrologia informatyczna302151515152
4Zarządzanie projektami informatycznymi4551515151515155E
5Prawo i ekonomia
302151515152
Razem900902707510524013575120451510545453013530601203030153015603030
900375375150
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot wybieralny 1
B111 Metody symboliczne w obliczeniach naukowo-technicznych
B112 Zaawansowane metody obliczeniowe

Przedmiot wybieralny 2
B121 Metoda elementów skończonych II
B122 Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Przedmiot wybieralny 3
B131 Komputerowa symulacja procesów przepływowo-cieplnych
B132 Numeryczna wymiana ciepła

WYBIERALNE BLOKI: A) Sieci komp. i b. d., B) Sys. CAD i prz. obr., C) Sys. mob. i inter.
C141A Zaawansowane sieci komputerowe
C141B Zaawansowane modelowanie bryłowe
C141C Systemy mobilne i wbudowane
C142A Projektowanie sieci komputerowych
C142B Rendering i animacja w systemach CAD
C142C Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
C143A Zarządzanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych
C143B Modelowanie powierzchniowe
C143C Programowanie systemów wbudowanych
C144A Zaawansowane bazy danych
C144B Zaawansowane przetwarzanie i analiza obrazu
C144C Inteligentne systemy interaktywne
C145A Programowanie i optymalizacja baz danych
C145B Akwizycja i przetwarzanie danych multimedialnych
C145C Systemy stereowizyjne i rzeczywistość wirtualna

Prawo i ekonomia
D51 Elementy prawa dla informatyków
D52 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw informatycznych