Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Gospodarka przestrzenna          Specjalność: Gospodarka przestrzenna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 06-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0004semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne2701530195153015901530930130115454
1Mediacje303151515153
2Język obcy1205120603301301
3Wychowanie fizyczne60260301301
4Technologie informacyjne30230302
5Podstawy geologii303151515153
BPrzedmioty podstawowe43538195904560451207530217515156014453
1Matematyka606303030306E
2Ekonomia454301530154E
3Geografia ekonomiczna454301530154E
4Historia urbanistyki454301530154
5Rysunek techniczny30330303
6Fizyka454301530154
7Grafika inżynierska30330303
8Socjologia454301530154
9Statystyka453153015303
10Rysunek planistyczny45345453
CPrzedmioty kierunkowe189013611802456045360903045301515045307526150601510526195151353053550153060609
1GIS-analizy przestrzenne303151515153
1Podstawy gospodarki przestrzennej605303030305E
1Systemy informacji przestrzennej303151515153
1Blok tematyczny WIL22592252259E
1Kartografia społeczno-ekonomiczna454252025204
1Procesy urbanizacji-suburbanizacji i przemiany strukturalne miast45445454
1Systemy informacji o terenie302151515152
2Geodezja i kartografia756304530456E
2Blok tematyczny WIŚ22592252259E
3Prawoznawstwo604303030304
5Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią6053015153015155
6Miejska i wiejska infrastruktura techniczna756304530456E
7Systemy transportowe303151515153E
8Budownictwo605303030305E
10Planowanie przestrzenne9063030303030306E
11Gospodarka nieruchomościami454301530154
12Infrastruktura transportowa605303030305E
13Infrastruktura wodno-ściekowa6053015153015155E
14Infrastruktura przeciwpowodziowa6053015153015155E
15Gospodarowanie odpadami303151515153
16Planowanie infrastruktury technicznej605303030305E
17Planowanie infrastruktury transportowej605303030305E
18Projektowanie urbanistyczne454153015304
19Architektura krajobrazu605303030305E
21Podstawy geomorfologii454301530154
23Kształtowanie przestrzeni publicznej302151515152
24Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych302151515152
26Oceny oddziaływania na środowisko454301530154E
27Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego604303030304
28Ekonomika miast i regionów605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem255202018055201805520
1Ochrona własności intelektualnej20220202
2Praca dyplomowa1801518018015
2Seminarium55355553
Razem2850210142571012013540555135165453030165756060303015075301203016510515105301951513530535501530802405530
2850375390375390345600375
Egzaminy193234331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS